Hal­fe­ti'ye baş­kent­ten des­tek geldi

An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, kar­deş şehir pro­to­ko­lü çer­çe­ve­sin­de KHK kap­sa­mın­da gö­rev­len­dir­me ya­pı­lan Hal­fe­ti Be­le­di­ye­sin­de pek çok alan­da ortak ça­lış­ma yap­ma­ya baş­la­dı.

05 / 02 / 2017 13:22

An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, kar­deş şehir pro­to­ko­lü çer­çe­ve­sin­de İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­ca kanun hük­mün­de ka­rar­na­me (KHK) kap­sa­mın­da gö­rev­len­dir­me ya­pı­lan Şan­lı­ur­fa'nın Hal­fe­ti Be­le­di­ye­sin­de ula­şım­dan te­miz­li­ğe, alt yapı ve üst ya­pı­dan tu­riz­me kadar bir­çok pro­je­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si için ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı.

Cit­tas­low Ulus­la­ra­ra­sı Ko­or­di­nas­yon Ko­mi­te­sin­ce "sakin şehir" ağına dahil edi­len tu­ris­tik ilçe Hal­fe­ti'nin be­le­di­ye­sin­de, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­ca KHK kap­sa­mın­da gö­rev­len­dir­me ya­pıl­ma­sı­nın ar­dın­dan yoğun ça­lış­ma yü­rü­tü­lü­yor.

Hal­fe­ti'nin un­va­nı­na ya­kı­şır bir yer hale gel­me­si için alt ya­pı­dan üst ya­pı­ya, te­miz­lik­ten tu­riz­me kadar her alan­da baş­la­yan ça­lış­ma­lar­la, il­çe­de hem yöre hal­kı­na hem de zi­ya­ret­çi­le­re hu­zur­lu bir ortam oluş­tu­rul­ma­sı amaç­la­nı­yor.

Bu kap­sam­da An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Melih Gök­çek'in ta­li­mat­la­rı doğ­rul­tu­sun­da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Çevre Ko­ru­ma Daire Baş­ka­nı Ömer Bir­can ile Kül­tür Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Daire Baş­ka­nı Akar Pınar Üstün ve be­ra­be­rin­de­ki heyet, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­ca KHK ile Baş­kan Ve­ki­li ola­rak gö­rev­len­di­ri­len Kay­ma­kam Şeref Al­bay­rak'ı zi­ya­ret edip, il­çe­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

AL­BAY­RAK 

TE­ŞEK­KÜR ETTİ

Zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­ren Kay­ma­kam Al­bay­rak, kar­deş şehir pro­to­ko­lü çer­çe­ve­sin­de il­çe­nin çevre dü­zen­le­me­si, alt yapı ağı, kül­tür var­lık­la­rı­nın ko­ru­nup tu­riz­me ka­zan­dı­rıl­ma­sı için An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile ortak ça­lış­ma yü­rü­te­cek­le­ri­ni be­lirt­ti.

Des­tek­le­rin­den do­la­yı An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Melih Gök­çek'e te­şek­kür eden Şeref Al­bay­rak, şun­la­rı kay­det­ti: "Kent kim­li­ği­nin ko­run­ma­sı, kent­sel ta­sa­rım uy­gu­la­ma­la­rı ve mo­dern şehir plan­la­ma­cı­lı­ğı ko­nu­sun­da ken­di­si de Hal­fe­ti­li olan An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sayın Melih Gök­çek ile yap­mış ol­du­ğu­muz te­mas­lar ne­ti­ce­sin­de, il­çe­mi­zin sahip ol­du­ğu doğa, tarih ve tu­rizm zen­gin­li­ği po­tan­si­ye­li­ni kul­la­na­rak böl­ge­sin­de örnek teş­kil edecek bir kent ya­pı­lan­ma­sı için ça­lış­ma­lar yü­rü­tü­yo­ruz. Yurt içi ve yurt dı­şın­da il­çe­mi­zin ta­nı­na­bi­lir­li­ği­ni ar­tı­ra­rak ca­zi­be mer­kez­le­rin­den biri ha­li­ne dö­nüş­tü­recek ortak proje ve ça­lış­ma­lar yapma ko­nu­sun­da Hal­fe­ti Be­le­di­ye­si ile An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin ko­or­di­nas­yo­nuy­la il­çe­mi­zin ge­le­ce­ği­ne kat­kı­lar sağ­la­ya­ca­ğız. İnşal­lah ya­pa­ca­ğı­mız ça­lış­ma­lar­la en kısa sü­re­de bu güzel il­çe­miz hak et­ti­ği de­ğe­re ula­şa­cak­tır."

Kay­ma­kam Al­bay­rak ve be­ra­be­rin­de­ki heyet, büyük bö­lü­mü sular al­tın­da kalan "batık kenti" tekne ile ge­ze­rek in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. 

(AA)