AMA ÖYLE Mİ MUSTAFA!

28 / 06 / 2017

Mus­ta­fa Arı­süt; So­ya­dın­dan da an­la­şı­la­ca­ğı üzere ana­sı­nın ak sütü gibi arı bir ga­ze­te­ci­dir.
Ga­ze­te­ci­lik ref­lek­si güçlü bir ar­ka­da­şım­dır…
Ken­di­si­nin genel yayın yö­net­me­ni ol­du­ğu ve yaz­dı­ğım Ga­ze­te İpek­yol ile gurur du­yu­yo­rum…
Ancak son ya­zı­sın­da bazı bö­lüm­ler­de yorum fark­la­rın­dan do­la­yı ay­rı­lı­ğa düş­tük…
Vali Tuna, “den­ge­ler­le oy­na­dı, bu ne­den­le gitti…” kıs­mı­na kıs­men ka­tı­lı­yo­rum ama tor­ba­yı doğru dol­dur­mak lazım…
OSB’de he­sap­lar­la el koy­durt­tu değil, el koydu…
Mem­le­ke­ti­miz­de hiç mi OSB’yi dü­zen­le­yecek biri yoktu, taaa Es­ki­şe­hir’den bi­ri­ni ge­ti­rip ba­şı­na oturt­tu? Sonra OSB’ye kaç kişi alın­dı, kaçı Ur­fa­lı?
“Efen­dim Beyaz Ur­fa­lı­lar ŞUR­KAV’ı çift­çi­lik gibi kul­la­nı­yor­du… Mal var­lık­la­rı­nı kul­la­nı­yor­du…”
Tabi bun­la­rın yö­ne­tim­den kim­ler ol­duk­la­rı­nı, ön­ce­ki vali ta­ra­fın­dan ev­le­rin ve­ril­di­ği­ni be­lirt­mek ye­ri­ne, tü­mü­nü bir tor­ba­ya koyup “be­yaz­lar” adıy­la zan al­tın­da bı­rak­mak ne kadar doğru olur?
Hem Ba­lık­lı­göl hav­za­sıy­la il­gi­li dü­zen­le­me kap­sa­mın­da iş­gal­ler kal­dı­rıl­dı mı?
Hemen hepsi yeri ye­rin­ce du­ru­yor, değil mi?
Hadi beyaz Ur­fa­lı­lar ya­pı­yor­du di­ye­lim…
Va­li­nin ce­bin­den çı­kar­dı­ğı ŞUR­KAV yö­ne­tim lis­te­si kim­ler­den olu­şu­yor, bir bak is­ter­sen…
Yeşil mi, beyaz mı, mor mu?
Hem ŞUR­KAV’ın vakıf yö­ne­ti­min­den al­dı­ğı yet­kiy­le ka­yıt­sız şart­sız hâ­ki­mi gelen va­li­ler değil midir?
Şu Por­ta­kal­la­rın evi miydi? Zehra Vak­fı­na ve­ril­miş, ne kadar kira al­dı­lar diye bir sor?
Sonra bir ga­ze­te­ci lo­kan­ta çe­vir­di ne kadar kira verdi orayı nasıl terk etti bunu da sor? 
El­bet­te her va­li­nin kendi eki­biy­le ça­lış­ma hakkı var­dır.
Lakin bir kenti ancak için­de ya­şa­yan­lar bilir.
Va­liy­le bir­lik­te kaç da­nış­man geldi bil­mi­yor musun?
Kaçı 65 yaş maaş kuy­ru­ğun­dan çık­mış, kaçı Urfa’yı kaç kez gör­müş?
Basın yayın dı­şın­da hemen hepsi Ur­fa­lı be­yaz­lar­dan mı olu­şu­yor­du?
Milli Eği­tim’den so­rum­lu bir da­nış­ma­nı bile vardı…
Ekip olmak iyi­dir ama ekip ye­rel­den mi olur yoksa Urfa’yı bil­me­yen­ler­den mi?
Beyaz Ur­fa­lı­yı gören göz­ler beyaz Türk­le­ri neden gör­mez?
Bir de şu Es­ki­şe­hir’e ve­ri­len işler var, kitap bas­kı­sı, Ça­nak­ka­le tur iha­le­le­ri falan…
Ne­re­dey­se Es­ki­şe­hir’in bir uy­du­su, bir il­çe­si­ne dö­nüş­tük.
Sakın yan­lış an­la­şıl­ma­sın iş­ler­de şaibe var de­me­ye ge­tir­mi­yo­rum.
Daha düz­gün iş ya­pıl­dı bile de­ni­le­bi­lir.
Ama bir ken­tin eko­no­mik gir­di­si o kent­te kal­ma­lı, bir başka kente ak­ta­rıl­ma­ma­lı.
Va­liy­le gelen da­nış­man­la­ra kenti ta­nıt­mak yine biz Ur­fa­lı­la­ra düştü…
Sora da da­nış­man­lar da dönüp bize ta­nıt­tı…
Bazı top­lan­tı­lar­da vali yar­dım­cı­la­rı, da­nış­man­lar­la eş baş­kan gi­biy­di.
Ne eşi! Gen­ce­cik vali yar­dım­cı­la­rı da­nış­man­la­rın göl­ge­sin­de bile ka­lı­yor­du.
Bi de şu Ka­ba­ha­ya­dar ta­ra­fın­da­ki ta­şo­ca­ğı­nı ha­tır­lı­yor musun Mus­ta­fa?
Hani şu be­nim­le senin ifade ver­di­ği­miz olay…
İşte o oca­ğın açıl­ma­sı için oraya on­lar­ca asker polis yı­ğıl­mış­tı.
Ba­sı­na pek yan­sı­ma­dı…
Neydi o jan­dar­ma­yı, po­li­si, köy­lüy­le karşı kar­şı­ya ge­ti­ren olay­lar?
Vali ya­nıl­tıl­mış ola­bi­lir miydi?
Evet ya­nıl­tıl­mış­tı…
Bir de Top­çu­mey­da­nı ismin Rabia ola­rak onay­lan­ma­sı var.
Son im­za­yı hangi vali attı?

Bak, Ur­fas­por’la il­gi­li mü­da­ha­le­le­ri doğ­ruy­du… Bu neden ola­bi­lir mi?
San­mı­yo­rum.
Şu bir­kaç tane is­tis­na temiz su­la­ma bir­lik­le­ri bir ta­ra­fa, su­lan­dır­ma kir­li­li­ğiy­le il­gi­li yap­tı­ğı de­ne­tim isa­bet­liy­di…

Be­lirt­ti­ğin ilçe Be­le­di­ye­le­ri de -ir­de­le­me­ler uzak ta olsa- bir neden ola­bi­lir mi?
San­mı­yo­rum.
OSB’deki su ge­tir­me iha­le­si­nin fi­yas­ko­su­nu ir­de­le­mek­se, en güçlü ne­den­ler­den biri ola­bi­lir…
Ama o dosya açıl­ma­dı ki!
Ne­den­le­ri bir araya ge­tir­di­ği­miz­de:
Se­çil­miş be­le­di­ye baş­ka­nı­nı ala­bi­len bri­yan­tin­li büyük güç, en güçlü neden ola­rak gös­te­ri­le­mez mi?
Ola­bi­lir, muh­te­mel­dir. 
Veya ga­ze­te­mi­zin ha­be­rin­de­ki gibi, ye­ni­den olu­şan Or­ta­do­ğu po­li­tik ge­liş­me­le­ri­nin “do­ğu­lu va­li­ler do­ğu­ya” st­ra­te­ji­si ola­maz mı?
Bir düşün is­ter­sen…
As­lın­da kahve ba­ha­ne be Mus­ta­fa’m! Senin ya­zı­ya cevap ver­di­ğim falan da yok. Ya­zı­nın üze­rin­den hoş­gö­rü­ne sı­ğı­na­rak adını özne yapıp bil­di­ğim ka­da­rıy­la bazı ko­nu­la­rı eleş­ti­rel gön­der­me­ler yap­tım.