Mus­ta­fa Arı­süt; So­ya­dın­dan da an­la­şı­la­ca­ğı üzere ana­sı­nın ak sütü gibi arı bir ga­ze­te­ci­dir.
Ga­ze­te­ci­lik ref­lek­si güçlü bir ar­ka­da­şım­dır…
Ken­di­si­nin genel yayın yö­net­me­ni ol­du­ğu ve yaz­dı­ğım Ga­ze­te İpek­yol ile gurur du­yu­yo­rum…
Ancak son ya­zı­sın­da bazı bö­lüm­ler­de yorum fark­la­rın­dan do­la­yı ay­rı­lı­ğa düş­tük…
Vali Tuna, “den­ge­ler­le oy­na­dı, bu ne­den­le gitti…” kıs­mı­na kıs­men ka­tı­lı­yo­rum ama tor­ba­yı doğru dol­dur­mak lazım…
OSB’de he­sap­lar­la el koy­durt­tu değil, el koydu…
Mem­le­ke­ti­miz­de hiç mi OSB’yi dü­zen­le­yecek biri yoktu, taaa Es­ki­şe­hir’den bi­ri­ni ge­ti­rip ba­şı­na oturt­tu? Sonra OSB’ye kaç kişi alın­dı, kaçı Ur­fa­lı?
“Efen­dim Beyaz Ur­fa­lı­lar ŞUR­KAV’ı çift­çi­lik gibi kul­la­nı­yor­du… Mal var­lık­la­rı­nı kul­la­nı­yor­du…”
Tabi bun­la­rın yö­ne­tim­den kim­ler ol­duk­la­rı­nı, ön­ce­ki vali ta­ra­fın­dan ev­le­rin ve­ril­di­ği­ni be­lirt­mek ye­ri­ne, tü­mü­nü bir tor­ba­ya koyup “be­yaz­lar” adıy­la zan al­tın­da bı­rak­mak ne kadar doğru olur?
Hem Ba­lık­lı­göl hav­za­sıy­la il­gi­li dü­zen­le­me kap­sa­mın­da iş­gal­ler kal­dı­rıl­dı mı?
Hemen hepsi yeri ye­rin­ce du­ru­yor, değil mi?
Hadi beyaz Ur­fa­lı­lar ya­pı­yor­du di­ye­lim…
Va­li­nin ce­bin­den çı­kar­dı­ğı ŞUR­KAV yö­ne­tim lis­te­si kim­ler­den olu­şu­yor, bir bak is­ter­sen…
Yeşil mi, beyaz mı, mor mu?
Hem ŞUR­KAV’ın vakıf yö­ne­ti­min­den al­dı­ğı yet­kiy­le ka­yıt­sız şart­sız hâ­ki­mi gelen va­li­ler değil midir?
Şu Por­ta­kal­la­rın evi miydi? Zehra Vak­fı­na ve­ril­miş, ne kadar kira al­dı­lar diye bir sor?
Sonra bir ga­ze­te­ci lo­kan­ta çe­vir­di ne kadar kira verdi orayı nasıl terk etti bunu da sor? 
El­bet­te her va­li­nin kendi eki­biy­le ça­lış­ma hakkı var­dır.
Lakin bir kenti ancak için­de ya­şa­yan­lar bilir.
Va­liy­le bir­lik­te kaç da­nış­man geldi bil­mi­yor musun?
Kaçı 65 yaş maaş kuy­ru­ğun­dan çık­mış, kaçı Urfa’yı kaç kez gör­müş?
Basın yayın dı­şın­da hemen hepsi Ur­fa­lı be­yaz­lar­dan mı olu­şu­yor­du?
Milli Eği­tim’den so­rum­lu bir da­nış­ma­nı bile vardı…
Ekip olmak iyi­dir ama ekip ye­rel­den mi olur yoksa Urfa’yı bil­me­yen­ler­den mi?
Beyaz Ur­fa­lı­yı gören göz­ler beyaz Türk­le­ri neden gör­mez?
Bir de şu Es­ki­şe­hir’e ve­ri­len işler var, kitap bas­kı­sı, Ça­nak­ka­le tur iha­le­le­ri falan…
Ne­re­dey­se Es­ki­şe­hir’in bir uy­du­su, bir il­çe­si­ne dö­nüş­tük.
Sakın yan­lış an­la­şıl­ma­sın iş­ler­de şaibe var de­me­ye ge­tir­mi­yo­rum.
Daha düz­gün iş ya­pıl­dı bile de­ni­le­bi­lir.
Ama bir ken­tin eko­no­mik gir­di­si o kent­te kal­ma­lı, bir başka kente ak­ta­rıl­ma­ma­lı.
Va­liy­le gelen da­nış­man­la­ra kenti ta­nıt­mak yine biz Ur­fa­lı­la­ra düştü…
Sora da da­nış­man­lar da dönüp bize ta­nıt­tı…
Bazı top­lan­tı­lar­da vali yar­dım­cı­la­rı, da­nış­man­lar­la eş baş­kan gi­biy­di.
Ne eşi! Gen­ce­cik vali yar­dım­cı­la­rı da­nış­man­la­rın göl­ge­sin­de bile ka­lı­yor­du.
Bi de şu Ka­ba­ha­ya­dar ta­ra­fın­da­ki ta­şo­ca­ğı­nı ha­tır­lı­yor musun Mus­ta­fa?
Hani şu be­nim­le senin ifade ver­di­ği­miz olay…
İşte o oca­ğın açıl­ma­sı için oraya on­lar­ca asker polis yı­ğıl­mış­tı.
Ba­sı­na pek yan­sı­ma­dı…
Neydi o jan­dar­ma­yı, po­li­si, köy­lüy­le karşı kar­şı­ya ge­ti­ren olay­lar?
Vali ya­nıl­tıl­mış ola­bi­lir miydi?
Evet ya­nıl­tıl­mış­tı…
Bir de Top­çu­mey­da­nı ismin Rabia ola­rak onay­lan­ma­sı var.
Son im­za­yı hangi vali attı?

Bak, Ur­fas­por’la il­gi­li mü­da­ha­le­le­ri doğ­ruy­du… Bu neden ola­bi­lir mi?
San­mı­yo­rum.
Şu bir­kaç tane is­tis­na temiz su­la­ma bir­lik­le­ri bir ta­ra­fa, su­lan­dır­ma kir­li­li­ğiy­le il­gi­li yap­tı­ğı de­ne­tim isa­bet­liy­di…

Be­lirt­ti­ğin ilçe Be­le­di­ye­le­ri de -ir­de­le­me­ler uzak ta olsa- bir neden ola­bi­lir mi?
San­mı­yo­rum.
OSB’deki su ge­tir­me iha­le­si­nin fi­yas­ko­su­nu ir­de­le­mek­se, en güçlü ne­den­ler­den biri ola­bi­lir…
Ama o dosya açıl­ma­dı ki!
Ne­den­le­ri bir araya ge­tir­di­ği­miz­de:
Se­çil­miş be­le­di­ye baş­ka­nı­nı ala­bi­len bri­yan­tin­li büyük güç, en güçlü neden ola­rak gös­te­ri­le­mez mi?
Ola­bi­lir, muh­te­mel­dir. 
Veya ga­ze­te­mi­zin ha­be­rin­de­ki gibi, ye­ni­den olu­şan Or­ta­do­ğu po­li­tik ge­liş­me­le­ri­nin “do­ğu­lu va­li­ler do­ğu­ya” st­ra­te­ji­si ola­maz mı?
Bir düşün is­ter­sen…
As­lın­da kahve ba­ha­ne be Mus­ta­fa’m! Senin ya­zı­ya cevap ver­di­ğim falan da yok. Ya­zı­nın üze­rin­den hoş­gö­rü­ne sı­ğı­na­rak adını özne yapıp bil­di­ğim ka­da­rıy­la bazı ko­nu­la­rı eleş­ti­rel gön­der­me­ler yap­tım.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

şehirler arası nakliyat

orjinal lida zayıflama hapı