Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
Yazarın Makaleleri
DÜĞÜMLERE ÜFLEYENLER
Bu dünyada hayır ve şer iç içe yaratılmıştır. Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır yönü bulunmaktadır. Tamamen hayır olan bir şeyin bazı şartlara uyulmadığı taktirde şerre, yahut şer olan bir şeyin hayra dönüşmesi mümkündür....
KADINLARDAKİ ŞEFKAT
Yüce Allah, yeryüzünün halifesi olarak insanı tayin etmiş, bütün insanları bir kadın ve bir erkekten yaratmıştır. Erkek ve kadınları birbirlerine yardımcı kılmış, koruyup kollayıcı farklı özelliklerle donatmıştır. Yükümlü oldukları...
MEZARA DÖNÜŞEN EVLER
İnsanın ilk ve temel eğitimini aldığı yer evidir. Dünyadaki yaşantısıyla ilgili temel eğitimini burada alır, hayat için temel gereksinimlerini burada edinir. Aynı şekilde din için ve ahiret hayatı için gereken temel eğitimi de burada alır....
MÜLK VE MELEKÛT
Kâinattaki bütün varlıkların her birinin görünen yüzü kadar görünmeyen bir içyüzü vardır. Bediüzzaman'ın ifadesiyle, her şeyin, içine melekût, dışına da mülk denir. Allah'ın yaratması, Kudreti ve sanatı ile ilişkili bu...
ALLAH’IN PEYGAMBERİNİ (ASV) ONURLANDIRMASI
Günümüz İslam düşmanlarının çok önemsediği düşmanca taktiklerinden biri İslam Peygamberini (ASV) sıradanlaştırma gayretidir. Onlar çok iyi biliyorlar ki Kur'an'ın anlaşılması ve uygulanması ancak Hz. Peygamberin eliyle olmuştur....
AŞIRILIK, UYDURMALARA YOL AÇAR
Aşırılık hiçbir şeyde doğru değildir. Yeme içmede, sosyal hayatın her alanında, çeşitli faaliyetlerde hatta dinde ve ibadette dahi aşırılık, asıl amaçtan uzaklaştırıcı bir etkendir. Bir şeyde aşırı gitmek o şeyin dışına çıkmaktır....
VESVESEYE KARŞI SÜNNET
Arapça bir kelime olan vesvese, sözlükte 'rüzgârın çıkardığı gizli ses” demektir. 'İçinden konuşmak” ve 'fısıltı” anlamlarında da kullanılmıştır. Ancak Kur'an, bu kavrama, 'şeytanın insan aklına getirdiği...
HİSS-İ KABLE’L-VUKU’
Eskilerin hiss-i kable'l vuku' dedikleri önsezi ya da altıncı his adı da verilen duygu, insandaki olağanüstü donanımlardan biridir. Vukuundan önce olayı sezmek anlamına gelen bu duygu, her insanda bulunmakla beraber algılama gücü farklılık...
CAN SIKINTISI?
İnsana musallat olan sorunlardan biri sıkıntıdır. Hayat güzellikleri ve lezzetleriyle beraber sıkıntılarla da doludur. Rahatsız edici durumların verdiği sıkıntılar bellidir ancak hiçbir sıkıcı unsur görünmemesine rağmen insanda oluşan...
GÜNAHLARIN ÇOĞALTILMASI
Bir kısım hadis rivayetlerinde ahir zamanda bir tek şahsın hata ve günahlarının çok büyük bir yekün tutacağı haber verilmiştir. Başka bir deyişle bir kişi binler kişi kadar günah işleyecektir. Bazı rivayetlerde ise, 'bir şahsın...
DEDE VE NİNE
Asrımızda baş döndürücü bir hızda birçok alanda değişim yaşanmaktadır. Daha önce hiç olmayan meslekler ortaya çıkmış, hayat tarzları değişmiş, insanların ilgi ve yönelişleri farklılaşmıştır. Toplumda, hatta ailede özgürlükler...
KAÇIRTAN KABALIK
Hz. Aişe annemiz anlatıyor: 'Bir adam, Resulullah (ASV)'ın huzuruna girmek için izin istemişti. Resulullah (ASV) uzaktan onu görünce: "Aşiretin ne kötü kardeşidir ve ne kötü oğludur!" buyurdu. Gelen adamın aşireti içindeki en kötü...
DEĞER
Toplum tarafından benimsenmiş ve doğruluğu onaylanmış temel prensiplere değer adı verilmektedir. Bu kurallara uygun olan her şey 'değerli” kabul edilir; Uyumlu olmayanlar da 'değersiz” diye nitelenir. Değerler görecelidir, toplumlara...
İSLAM’IN SÜNNETTEKİ SEMBOLLERİ
Kelime anlamı yol, kanun ve nizam olan Sünnet, İslami bir kavram olarak Allah'ın peygamberinin şahsında tüm insanlık için seçtiği nizamın adıdır. Başka bir deyişle, İslam'ın Resulullah (ASV) tarafından sahabe toplumunda gerçekleştirilen...
KİBİR VE TEVAZU
İnsana verilen enaniyet duygusu, kibir dediğimiz şeytani haslete meyillidir. Türkçede 'kendini büyük görme, kendini herkesten üstün tutma” anlamında kullanılan kibir, aslında 'tekebbür” kavramıyla ifade edilir. Yani, gerçekte...
ZALİMLER TOPLULUĞU
'Zalimler iflah olmazlar!” (Yusuf,23.); 'Allah zalim topluluğu hidayet etmez!” (Al-i İmran,86.); 'Allah zalimleri sevmez” (Şûrâ,40); 'Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir!” (Hud,18) mealindeki ayetler sıklıkla Kur'an-ı...
GÖSTERİŞ
İslami literatürde 'riya” kavramıyla ifade edilen gösteriş, Allah için yapılması gerekenleri insanlar için yapmak ve onların beğenisine sunma çabası olarak tanımlanır. Dini hayatta çok önemli bir kusurdur.  Bu nedenle hadislerde....
YALAKALIK
İnsan, Cenab-ı Hakkın, Esmasını yansıtması bakımından en kapsamlı, en harika bir sanat eseridir. Yüce Allah, insanın yaratılış aşamalarını anlattıktan sonra 'Fetebâreke'l-lahu ehsenu'l- Halıkîn” (Müminun, 14.) buyurarak...
“ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM!”
Sınırlı bir ömürde sınırlı sayıda işlenen günahlara karşılık sonsuz bir cehennem azabının verilmesi, bazı kafalarda bunun orantısız olduğu düşüncesini oluşturmuştur. Oysa geçmişten günümüze zalimlerin vahşette sınır tanımayan...
KOKU MUCİZESİ
Üzerinde düşünmemiz gereken, Rabbimize iman ve hayranlığımızı arttıran, hissedilmeden kesinlikle tarif edilemeyen Kudret mucizelerden biri de kokudur. Eskilerin, 'men lem yezuk, bilmez yazık” (tatmayan ne yazık ki bilmez) şeklindeki sözleri...
TAŞLARDAN BİR DERS
Çocukluğumda Tuhup dağlarında muhtelif yer ve konumlarda yerleşmiş koca koca taşlar ve kaya parçaları dikkatimi çekerdi. Bunların kim bilir hangi zamanda zirvedeki yüksek devasa kayalardan kopup yuvarlandığını düşünür, hayranlıkla seyrederdim....
İYİLİK VE KÖTÜLÜĞÜN YANSIMALARI
Hayır iyilik, şer kötülük demektir. Her şeyin yaratıcısı olan Allah, hayrı yarattığı gibi şerri de yaratmıştır. Yaratma itibariyle şer yoktur, her şey hayırdır. Ancak insanın Rabbi tarafından imtihana tabi tutulması ve mahlûkatın...
BASİT SANILAN BÜYÜK YANLIŞLAR
Her baba ve anne çocuklarının iyi olmasını ister. 'Hayırlı evlat” her insanın isteğidir. Kusurlarını, kötü hallerini, içinde bulunduğu olumsuzlukları bilen baba, oğlunun kendisi gibi olmamasını, kusursuz olmasını, sorunsuz ve rahat...
TEKVİNİ AYETLER
Yüce Allah'ın dünya hayatında insana yönelik olarak koyduğu ve uymalarını istediği iki çeşit kanunları vardır. Bunlardan biri, din adı verilen kanunlardır ki sonuçları daha çok ahrette görülecektir. Dünya hayatında kısmen ön mükâfat...