Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
Yazarın Makaleleri
MİSKİN
İnsan, toplumsalbir varlık olarak yaratılmış ve bunun gereği olarak toplum halinde yaşamakzorundadır. Toplumu oluşturan fertlerin birbirlerine karşı haklarınıgözetmeleri, bunun için de sevgi ve saygıya dayalı bir düzen oluşturmalarıgerekir....
DABBE VE RIZIK
Rızık,kendisinden faydalanılan şey anlamındadır. Kuran ayetlerinde, dünya veyaahiretteki bağış; kısmet, pay; beslenilen yiyecek ve içecekler; maddi veyamanevi her türlü nimet, azık; dünya hayatında geçimi sağlayan mal, mülk, hertürlü...
İNSANIN SORUMLULUKLARI
Yüce Allah insana dört türlüsorumluluk yüklemiştir:Allah'a, topluma, kişinin kendisine, yaşadığı çevre vedoğaya karşı insan sorumlu tutulmuştur. İnanç ve ibadet ile ilgiliyükümlülüklerle öncelikle Rabbine karşı sorumludur.Rabbini...
HAVL VE KUVVET
Eski Urfa evlerinibilirsiniz: Dar bir sokakta küçük bir kapıdan girdiğinizde, ağaçlı geniş biravlusu, çok sayıda ve genişçe odaları bulunan bir bina ile karşılaşırsınız.Hatta samanlık, ahır gibi bölümleri de bulunur. Su ihtiyacı için...
SAMİRİ
Musa (AS) ve kavminin kıssası, farklıyönleriyle ve değişik ayrıntılarla Kur'an'da birçok surede yer almış,müminlerin ibret nazarına sunulmuştur. Onlardan biri de Samiri kıssasıdır. Sözkonusu bu şahıs, Hz. Musa Rabbinden vahiy...
HAYVANLARDAN İBRET ALMAK
Kur'an-ı Kerim,hayvanların insan hizmetine verildiğini açıklayarak, onlardan ibret alınmasıgerektiğini bildirmiştir. Bir kısım hayvanlar isimleriyle zikredilmiş, bütünhayvanları ifade etmek için de 'behimetü'l-en'am”,...
HÜZÜNLÜ DÜŞÜNCELER
Tuhup'ta köy evlerinin arka tarafına düşen, yüksek ve sarpkayalardan oluşan bir mekânda oturuyorum. Yazın öğleye yakın bir zamana kadarbu kayaların gölgesi serin bir ferahlık veriyor.Bir zamanlar burası insanlarla doluydu, cıvıl cıvıldı.Medresemizde...
NAMAZI TERKETMEK
Hadis-i şerifinbildirdiğine göre İslam beş temel üzerine kurulmuştur. Bu temellerden biri farznamazları kılmaktır. Başka bir deyişle namaz, Müslüman olmanın şartıdır.Namazın,İslam'ın diğer şartlardan ayrılan özellikleri vardır.Ramazan...
ÇOCUKLUK VE MEMLEKET SEVGİSİ
İnsan hayatınıntemeli çocukluktur. Hayatın diğer çağları bu temelin üzerinde yükselir vegelişir. Gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık, birbirinden farklı bambaşka birinsana dönüştürse de çocukluk yıllarının izleri vedamarları her safhada...
RİYÂ
Dindekiadıyla 'Riya” gösteriş demektir. Allah için yapılması gerekenleri insanlar içinyapmak ve onların beğenisine sunma çabası olarak tanımlanır.Dini hayatta çokönemli bir kusurdur. Hadis-i Şeriflerde riya, 'gizli şirk” olaraknitelendirilmiştir....
BOŞ ŞEYLERDEN YÜZ ÇEVİRMEK
Kur'an-ı KerimMüminun suresinde kurtuluşa eren müminlerin taşıması gereken sıfatlarınıaçıklamıştır. Bunlardan biri de boş şeylerden yüz çevirmektir. Üçüncü ayette: 'Onlarki boş şeylerden yüz çevirenlerdir” buyurmaktadır....
DOĞRULUK VE YALANCILIK
 İslamiyet doğruluktur, küfür yalancılıktır. Başka birdeyişle Doğruluk İslam'ın bütün değerlerini canlandıran ve ayakta tutan birruhtur; yalancılık ise küfrün temeli, ana mayasıdır.  Peygamberlerin en temel vasfı doğruluktur;...
İYİLİK VE KÖTÜLÜĞÜN MEKÂNA SİNMESİ
İyilikve kötülük, Allah'ın belirlemesiyle ve ilahî imtihana tabi tutulan insanlailişkili olarak ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla İnsan için kötü olarakdeğerlendirilen bir şey, başka yaratıklar için kötü olmayabilir. Örneğin gübreinsana...
15 TEMMUZ FETÖ DARBESİ
Nuriçinde yatsın rahmetli babam, FETÖ'nün deccal olduğunu söylerdi. Çünkü deccallailgili 'Suret-i haktan görünecek,Yahudilerle işbirliği yaparak müslümanları arkadan vuracak” şeklindekirivayetlere tam olarak uygun düşmektedir,...
ÖNSEZİ VEYA ALTINCI HİS
Eskilerin hiss-ikable'l vuku'dedikleri önsezi ya da altıncı his adı da verilen duygu,insandakiolağanüstü donanımlardan biridir. Vukuundan önce olayısezmek anlamına gelen bu duygu, her insanda bulunmakla beraber algılama gücüfarklılık...
ZERDALİ AĞACI
Tuhup halkı arasında ‘Davut Koro' adıyla tanınan dedemizin bahçesinde bir zerdali ağacı vardı.Diğer bahçelere giden yolun kenarındaydı. Meyvelerin tam olgunlaştığı Haziranayı başlarında zerdaliler yığınlarla ağacın altına düşerlerdi....
AHİRETTEN YANSIMALAR
Yazmevsiminin hüküm sürdüğü her yörede sıcaklardan şikâyet edilir. Bölgemizdesıcak diğer yerlerden biraz daha şiddetlidir. Bu yörenin insanları olaraksıcağa alışkınız ama yine de bunaldığımız zamanlar olmaktadır. Kış mevsimindeise...
SERİNLİK NİMETİ
Yiyecek-içecektüründen olmayan ama su ve ekmek kadar değerli olan nimetler de vardır.Bunlardan biri 'serinlik” nimetidir. Havanın serinliği insanın çok düşkünolduğu bir nimet olduğu gibi, bir kısım yiyecek ve içeceklerin dahi serinolması...
BAYRAM SEVİNCİ
Ramazan-ı Şerif'in artık sonuna geldik. 'Sayılıgünler çabuk geçer” derler, Ramazan da sayılı günlerdir, ilk baştabitmeyeceği vehmini veren koca ay, bir çırpıda geçiverdi. Bir aydır nefsimizi terbiyeeden, bize nice manevi kazanımlar...
RAMAZAN'DA SINAV
Geçen Pazar günü Halfeti'den gelen bir yakınımızınçocuğunuLYS'ninson aşaması olan sınava götürdüm. Haliliye'de bir lisede sınava girecekti. Buyıl, kapıların 15 dakika önceden kapatılması uygulamasından dolayı sınavınbaşlamasından...
RAHATSIZ ETME KABALIĞI
İnsanların en nazik, en kibar, en mükemmelpeygamberine iman ettik. Peygamber olarak en üstün vasfa sahip olduğu gibi,insan olarak da mükemmelliğin erişilebilecek en yüksek zirvesinde bulunuyordu.Mübarek ağzından kaba, çirkin sayılabilecek hiçbir...
KARNE GÜNÜNÜN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Zamandan münezzeh olan Allah, kâinatta zamanı egemenkılmıştır.Eğitimimiz, işlerimiz, ibadetlerimiz, tekâmülümüz hülasa tüm hayatımızzamana bağlanmıştır. Sihirbazın eline bağlı olan ve seyircilerin görmediğişeffaf ipler gibi zaman...
ORUCUN MEKRUHLARI
Mekruh,hoşlanılmayan, güzel tarafı bulunmayan anlamında bir fıkıh kavramıdır. Kimilerimekruh kavramını 'Allah'ın hoşuna gitmeyen” şeklinde tanımlamıştır ancak bizbuna katılmıyoruz. Çünkü Allah'ın hoşlanmadığı işlemler...
ORUÇ VE ŞÜKÜR İLİŞKİSİ
Teşekkür ve şüküraynı kökten gelen ve iyiliklere karşı mukabelede minnettarlık ifadesi olarakkullanılan iki kavramdır. Ancak 'teşekkür” genellikle insan için, 'şükür” iseyaratıcı için kullanılır.Kendihemcinslerine teşekkür...