UA-89691712-1
Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
Yazarın Makaleleri
KADININ TESKİN EDİCİLİĞİ-2 (Bir önceki yazımızın devamı)
Kadınlarda rahmetin tecellisi olarak katıksız,karşılıksız bir şefkat gücü vardır. Bu şefkat çocukların yetişmesi vekorunmasında önemli ve etkin olduğu gibi, erkeklerin teskin edilmesinde vesözünü ettiğimiz olumsuz psikolojilerinin düzeltilmesinde...
KADININ TESKİN EDİCİLİĞİ-1
Kur'an-ı Kerim, ahiret saadetine yönelikdinin kurallarını ihtiva eden ilahî bir kitap olduğu gibi, insanların dünyasaadetini temin eden bilgi ve kurallar da içermektedir. Bunlardan biri de ailehuzurunu sağlayan bilgilere de yer vermesidir....
RİYÂ
Dindeki adıyla 'Riya” gösteriş demektir. Allah içinyapılması gerekenleri insanlar için yapmak ve onların beğenisine sunma çabasıolarak tanımlanır.Dini hayatta çok önemli bir kusurdur. Hadis-i Şeriflerderiya, 'gizli şirk” olarak...
ALLAH'IN BİR OLMASI
Cenab-ı Hakkı ancak sıfatlarıyla tanıyabiliriz. Zatınıbilmemiz mümkün değildir. Kendini sıfatlarıyla tanıtmak için kâinatıyaratmıştır. Kur'an'ında sıfatlarını anlatmış ve bu sıfatların yansımalarınıeserlerinde göstermiştir....
DABBE VE RIZIK
Rızık, kendisinden faydalanılan şey anlamındadır. Kuranayetlerinde, dünya veya ahiretteki bağış; kısmet, pay; beslenilen yiyecek veiçecekler; maddi veya manevi her türlü nimet, azık; dünya hayatında geçimisağlayan mal, mülk, her türlü...
BASİT SANILAN BÜYÜK YANLIŞLAR
Her baba ve anne çocuklarının iyi olmasını ister. 'Hayırlıevlat” her insanın isteğidir. Kusurlarını, kötü hallerini, içinde bulunduğuolumsuzlukları bilen baba, oğlunun kendisi gibi olmamasını, kusursuz olmasını,sorunsuz ve rahat...
SÖZLERİN ETKİNLİĞİ
Bazı sözlerin muamelelerden ve davranışlardan daha etkiliolduğu hatta kılıçtan daha büyük etkiye sahip olduğu bilinmektedir.Büyüklerimiz bu manayı ifade için, 'Söz ola kestire başı, söz ola kese savaşı”demişlerdir.Yani, kimi sözler...
İNSANIN DEĞERİ
Her çeşit imkânı bulunan zengin bir baba düşününüz. Genişbir alanı kaplayan malikânesinde, çiftlikleri de bulunuyor. Hayvanlardançeşitli meyve, ağaç, bitki ve tarım ürünlerine kadar her şey bu çiftliklerdeyetiştiriliyor. Bu babanın...
SERSAL VE PEŞK
İnsanınbu dünya hayatında bağlı olduğu unsurlardan biri zamandır. Her insana Rabbinitanıması, yalnız O'na ibadet etmesi ve dünyadan da nasibini unutmayarak ahrettekiebedi hayata hazırlanması için belli bir süre verilmiştir. Bu itibarla,...
USANDIRAN TEKRAR
İnsansürekli değişim halindedir. Vücudun hücreleri, organları sürekli yenilenir, heran bir tazelenme programına tabidir. Bedensel olarak gerçekleşen bu değişimmanevi yapısında da uygulanmaktadır. Bunun için insan ömrü çocukluk, gençlik,olgunluk...
İNSANIN DEĞERİ
Her çeşit imkânı bulunan zengin bir baba düşününüz. Genişbir alanı kaplayan malikânesinde, çiftlikleri de bulunuyor. Hayvanlardançeşitli meyve, ağaç, bitki ve tarım ürünlerine kadar her şey bu çiftliklerdeyetiştiriliyor. Bu babanın...
NAMAZDAKİ İNCELİKLER
İnsansürekli tekrar ettiği bir şeyi alışkanlık haline getirir. İlkin irade ilebaşlar, zamanla alışkanlık irade dışında da gerçekleşir. Oysa ibadettealışkanlık ve adet değil, irade ve niyet esastır. İbadetin sonuna kadarfarkındalığı...
İNSANIN KORKUNÇ YÜZÜ
Yüce Allah, insanı yaratacağını ve yeryüzünün halifesi tayinedeceğini meleklerine bildirince melekler,'Yeryüzünde fesat çıkaracak ve kandökecek olan kimseleri mi tayin edeceksin?” şeklinde hayretlerini ifadeetmişlerdir. Kur'an-ı...
GÜNAHLARIN ÇOĞALMASI
Bir kısım hadis rivayetlerinde ahir zamanda bir tek şahsınhata ve günahlarının çok büyük bir yekün tutacağı haber verilmiştir. Başka birdeyişle bir kişi binler kişi kadar günah işleyecektir. Bazı rivayetlerde ise,'bir şahsın söylediği...
ALLAH'IN RAHMAN İSMİ
Kur'an-ı Kerim'deen fazla tekrar edilen isimlerden biri Rahman'dır. Surelerin başlarında, birçokayetlerde bu isim zikredildiği gibi, bir surenin ismi de Rahman olmuştur.Rahmet,merhamet, sevgi dolu bu kutsi isim, dünyada istisnasız...
EN YÜCE MECLİS
Sözlükte kökanlamı 'doldurmak” olan mele' kelimesi, 'ileri gelenler,eşraftan olanlar, sözü dinlenir saygın kimseler topluluğu” anlamlarındakullanılmaktadır.  Kur'an-ı Kerim bazıkavimlerin ileri gelenlerinden, yöneticilerinden...
ÇOCUKLARIN DİN EĞİTİMİ-2
Çocuklarıneğitiminde anne ve babanın görevlerini belirtmeye çalışmıştık. Bu yazımızdaaynı konuya devam edeceğiz.Anneve baba, çocuğa verdikleri emir ve yasaklara en başta kendileri uymalıdırlar.Anne ve babanın emir ve yasaklarına kendilerinin...
ÇOCUKLARIN DİN EĞİTİMİ-1
Dünya, insan için bir eğitim yeri olarakyaratılmıştır. Bunun için insan, hayvanlardan farklı olarak hiçbir şey bilmezolarak doğar. Mesela hayvanlar dünyaya gelmelerinden kısabir süre sonra hayat şartlarına uyum gösterirken, insan bir-iki...
TAŞTAN DAHA KATI KALPLER
Karanlık birgecede, rengârenk ampullerle donatılmış bir mekânda, bu lambalardan beklenenistifade ve güzelliklerin görülebilmesi için onları ışıklandıracak enerjininyani elektriğin olması gerekir. Yoksa renkleri, ışık saçan güzellikleri...
EVLER VE KIBLE
Kur'an-ı Kerim,her ümmetin yöneldiği bir kıblesi olduğunu bildirmektedir. Müslümanlarınyönelmesi gereken kıblesi de Ka'be'dir. Sadece tavafta değil, yerküredebulunulan her noktadan simgesel olarak ona yönelmek, kalben de onunla...
SOKAK ÇOCUKLARI
Çocuk, henüz aklıolgunlaşmamış, sadece duygularıyla hareket eden ama olgun insan olmaya aday,her türlü donanımı bulunan bir varlıktır. Yüce Yaratıcı tarafından kendisinebahşedilen mükemmel insan olma donanımını yeterince ve yerli yerindekullanabilmesi...
KÂFİR AMELLER
Her müslümanın her hareketi Müslüman olmadığıgibi, her kâfirin de her davranışı kâfir değildir.  Kâfirlerin bir kısım davranışları, tavırları,uygulamaları müslümanca olabilir. Ancak müslümanların da bir kısımdavranışları,...
TAHAMMÜL
İnsan, üzücü,maddi ve manevi yönden kendisine zarar vereceğine inandığı hiçbir şeydenhoşlanmaz. İnsan fıtratı gereği, hoşlanmadığı bir durumla karşılaştığı zamangücü ve aklı oranında tepki gösterir. Bazı hisleri acilen tepki...
İSRAF
Kelimeanlamı harcamak, sarf etmek olan İsraf,terim anlamıyla kullanım ve tüketimdesavurganlık, tutumsuzluk demektir. İhtiyaçtan fazla harcamalardır. İnsanıinsandan daha iyi düşünen Allah, her türlü ihtiyacı karşılamak için gerekenleride...