Şahin Doğan
Şahin Doğan
Yazarın Makaleleri
DELİLİĞE ÖVGÜ
Günahlara kapalı, tacizlerden uzak yaşamak yıllardır hayalinikurduğum daha doğrusu kurguladığım gözde bir yaşam biçimi. Kendine dönmek,özüyle yüzleşmek. Yaşadığını sahiden duyumsamak için böyle bir yaşam biçimikaçınılmaz. İnsan...
Bir Ezeli Mağlup: Abdülhak Şinasi Hisar
Hisar nazenin ve müeddep bir edebi sima.Bütünhayat sergüzeştini bir iki metruk esere sığıştırmış. En meşhuru Fahim Bey ve Biz. Eser bütünüyle bireski zaman masalı. Düşler, sanrılar, korkular, vehimler, ümitler,ümitsizlikler… Birazcık...
'ENTELEKTÜEL YALNIZLIK' KİTABININ ELEŞTİRİSİ
'Entelektüel Yalnızlık”isimli yeni kitabımız 'Yüzleşme Yayınları”ndan çıktı. Çok şükür! Editörüntalebi üzerine kitabı inceleyen Kurancı/mealci temayüle sahip bir ilahiyatçıkardeşimiz kitapla ilgili rapor niteliğinde...
Şair ve şehir
EskiParis yok artık, ne yazık!Birşehrin şekli bir fâninin kalbinden daha çabuk değişiyor.  BaudelaireŞair kalbidir şehrin. Ve şehir kalbidirşairin. Her şiir bir şehirdir. Ve her şehir bir şiirdir. Şair bülbülüdür şehrin.Ve şehir...
Ruhumun Masalı Şehr-i Urfa için kalben teşekkür
Değerliakrabam şair ve yazar Mehmet Emin Kuş hocam Ruhumun Masalı Şehr-i Urfakitabımızla alakalı Gap Gündemi gazetesinde 18.05.2017 tarihli 'RuhumunMasalı Şehr-i Urfa” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazıyı görünce çokmütehassis...
VAKIA, HEPSİ DOĞRU SÖYLEMİŞTİR!
Kuran, evrenseldir diyen vakıa doğrusöylemiştir çünkü evrensel olduğuna delalet eden beyanları mevcuttur. Kuran,tarihseldir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü tarihsel olduğuna delalet edenbeyanlar mevcuttur. Kuran, hem tarihseldir hem de...
İnsan eleştiriye susuz
Geçen hafta kitap fuarı vesilesiyle tanıştığımız değerli şairve yazar Misbah Hicri hocam Ruhumun Masalı Şehr-i Urfa kitabımızla alakalı GapGündemi gazetesinde20.04.2017 tarihli 'ŞahinDoğan Ruhumun Masalı Şehr-i Urfa” başlıklı...
Neo-Haricilik
Tarihimizde nice itikadi ve ameli fırka zuhur etmiştir. Dikkatlibir gözle incelendiğinde aradaki ihtilaflar umumiyetle siyasi nedenlerdendolayı neş'et etmiştir. Siyasi nedenler akıp giden zamanın seyri içinde itikadinedenlere dönüşmüştür...
Kur'an Tarihi ve Resmi İnkılap Tarihi
İslamuleması ve bilhassa Ehl-i Sünnet alimleri Kuran-ı Kerim'in metninin nüzuldöneminden itibaren mütevatir nakille tek harfi bile değişmeksizin çağdan çağaintikal ettiği hususunda  icma etmişlerdir.  Sadece alimler değilbütün...
Din: Yola Gelmektir; Sanat: Yoldan Çıkmaktır
Sanat, olayları veeşyayı estetize eder. Her sanatçı bir parça estettir aynı zamanda. Estetize işimuhayyile [hayal yetisi] ve müsavvirenin [tasvir yetisi] görevidir. Eşya vehadiseler bu iki kuvvenin menşurundan geçerek 'sanat eseri” olma...
Kertenkeleleşmek
Yoktun.Yüz sene önce, bin sene, yüzbin sene, milyon bin sene önceyoktun. Yok olduğunu da bilmiyordun çünkü sen yoktun. Hiç bir insan da senin'yok” olduğunu bilemezdi. Hatta senin yokluğun o zamanlar söz konusu bileolamazdı. Sen yoktun...
Ebced, Cifir ve Bediüzzaman
Vuzuh, açıklık ve aydınlık dururken nedenkapalılığı ve gizemi tercih eder insan? Olana, görülene ve duyulana kanaatetmeyip olmayanın, görülmeyenin ve duyulmayanın ardına düşmek. Bedahetten müphemiyetekaçış. Kadim sanat, felsefe ve teoloji...
Elif Şafak ile 'Aşk Şeriatı' üzerine
İkinci defadır bitiriyorum Elif Şafak'ın 'Aşk” adlı romanını. Birincisi defa 2010yılında İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda askerlik yaparken okumuştum. Önceleri 'Baba ve Piç” öpmüştü ellerimizden. Sürükleyici,akıcı,...
Hangisi Doğru İslam?
Yıllarca yaptığı İslami okumalardan edindiği intibalarınsonucunda şöyle bir kanaate varmıştı: 'Tek bir İslam yoktu, İslamlar vardı.”Belki ilke bazında tek ve homojen bir İslam'dan söz edilebilirdi ama pratikiçin bunu söyleyebilmek...
'İyi yazı' ve 'kötü yazı'
İyi yazının birinci cümlesi, konuya girmek içintereddütsüz atılmış ilk adımdır. Arkasından gelen cümleler, vezinli adımlarlasekmeden, aksamadan, sendelemeden onu takip ederler.Kötü yazının birinci cümlesi, konunun eşiği önündekorku...
Mustafa İslamoğlu ve Hz. Adem'in Babası
İslami Modernizm'in şu garip halinebakar mısınız? Biri çıktı, Kurandaki Kıssaların çoğununmecazi/sembolik/metaforik olduğunu söyledi. (M. Halefullah) Biri çıktı, 'Hz.İsa'nın da bir babası var” dedi. (M. Ali Lahuri) Biri...
Sanatın ve Sanatçının trajedisi
Onun gözünde her şey mat, bellisiz, belirsizdir. Dini,bilimsel ve felsefi her iddia olumsuzlanmaya müsait birer hipotez yığını.Dokunduğumuz ve hissettiğimiz evren bilinçli bir tasarımın eseri olabilir,fakat bu kesin olmayıp izafidir, yani olmayabilir...