Öne Çıkanlar 1 urfa siyaset ipekyol ajansurfa

TEGV'de çocuklar 'Algo' ile geleceği kodluyor

Mustafa PAYIK-Hüseyin ÖZKAN/İPEKYOL

Devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmak amacıyla 23 Ocak1995 tarihinde kurulan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) teknoloji deviGoogle desteğiyle çocuklara geleceğin dili olan kodlamayı öğretiyor. TEGVŞanlıurfa Sevgi Erdoğan Gönül Eğitim Parkı Sorumlusu Zeynep Fikriye Araz, vakıfolarak yürüttükleri çalışmalar ve özelikle son dönemde hayata geçirdikleri AlgoDijital Projesi’ konusunda Gazete İpekyol’a önemli açıklamalarda bulundu.Projede Google ile birlikte çalışma yaptıklarını aktaran Araz, projenin çocuklarınproblem çözme, algoritmik düşünme, blok temelli kodlama/programlama, dijitalokuryazarlık ve dijital yurttaşlık konularında becerilerini geliştirmelerine katkısunmayı amaçladığını dile getirdi.

TEGV’in varoluş nedeni nedir?
Eğitim sisteminde tartışılmaz ağırlığı olan devlet, kaynak yetersizliği veyapısal sorunlar nedeniyle bu görevi yerine getirirken çeşitli güçlüklerlekarşılaşmaktadır. Gönüllü kuruluşların, özel sektörün ve vatandaşların, hayatiönem taşıyan bu alanda devletin verimliliğini artıracak şekilde; destek olarak,örnekler yaratarak ve eksikleri tamamlayarak sorumluluğu paylaşmalarıgerekmektedir. Vakfımızın varoluş nedeni, devlet tarafından verilen temeleğitime katkıda bulunmaktır.

TEGV’in amacı nedir?
TEGV’in amacı; ilköğretim çağı çocuklarımızın Cumhuriyetimizin temel ilke vedeğerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan,kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce veinançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyenbireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak eğitim programları ileetkinlikler oluşturmak ve uygulamaktır. TEGV, oluşturduğu özgün eğitimprogramlarını ülke sathında kurduğu Eğitim Parkları, Öğrenim Birimleri,Ateşböceği Öğrenim Birimleri ve ‘Sosyal Etkinliklere Destek Protokolü’kapsamında ilköğretim okullarında, gönüllüleri aracılığı ile hayata geçirir.

TEGV olarak eğitime yaklaşımınız nasıl, nasıl birmodel oluşturdunuz?
TEGV, farklı becerilere sahip olarak dünyaya gelen tüm çocuklara kendipotansiyellerini ve yeteneklerini keşfetmelerine fırsat tanımayı amaçlıyor.Bunun için, çocuklara güvende hissettikleri, düşünce ve duygularını özgürceifade edebildikleri, yaratıcılıklarını ortaya koyabildikleri ve aktif biçimdeöğrendikleri bir alan sunuyoruz. Bu doğrultuda oluşturduğumuz eğitim modelimizbeş ana boyuttan oluşuyor: Çocuk dostu mekânlarımız, donanımlı gönüllülerimiz,çocuk merkezli eğitim programlarımız, sistematik izleme-değerlendirme yapımızve tüm bu boyutları bütüncül biçimde ele alan ve etkileşimli biçimde yönetenyönetişim yapımız. Modelimiz kapsamında geliştirdiğimiz eğitim programlarımız,her şeyden önce çocukların ihtiyaçlarını merkeze alıyor. Onlara hem kendileriniifade edebilme fırsatları sunuyor, hem de aktif, etkinlik temelli ve eğlencelibiçimde öğrenmelerini sağlıyoruz. Programlarımız çocukların temel becerileri veyaşam becerilerini edinmelerini hedefliyor, aynı zamanda özgüvenlerini vemotivasyonlarını da destekliyor. İlköğretim çağındaki çocuklara yönelik olaneğitim programlarımız Matematik, Fen, Okuma, Sanat ve Bilişim olmak üzere beşana alanda toplanıyor; içerikleri çocukların kademe ve sınıf düzeylerine göre farklılaşıyor.Bunlara ek olarak, Birlikte Öğrenelim programımız, okula yeni başlayan 1. sınıfçocuklarının uyum süreçlerini kolaylaştırmayı ve okula hazır bulunuşlarınıdesteklemeyi hedefliyor. Programlarımız 10’ar hafta sürüyor. Eğitimprogramlarımız, alanında uzman danışmanlar ve TEGV eğitim uzmanları tarafındanhazırlanıyor. Programlarımızı uygulayan gönüllülerimiz, çocuklarla buluşmadanönce gerekli eğitim adımlarını tamamlıyorlar. Önce çocuklarla çalışmasüreçlerini öğrendikleri Temel Gönüllü Eğitimini, sonra da uygulayacaklarıprogramların özel eğitimlerini alıyorlar ve bu eğitimler ardından çocuklarlabuluşuyorlar. Eğitim programlarımız Türkiye’nin dört bir yanında kurulmuş sabitve seyahat eden özellikteki etkinlik noktalarımızda; renkli, çocuk dostu, yaratıcılığıteşvik eden, ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan özgün mekânlarımızdauygulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile yürürlükteolan protokolümüz kapsamında devlet okullarında uygulanan programlarımız veetkinliklerimiz de bulunuyor. Eğitim faaliyetlerimizin niteliği bizim içinbüyük önem taşıyor. Programlarımızın hedeflediği kazanımlara ne ölçüdeulaşıldığını izlemek amacıyla her eğitim programı kapsamında düzenliizleme-değerlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Topladığımız bu veriler ışığında,her yıl programlarımızı çocuklarımızın ve uygulayıcılarımızın ihtiyaçlarınadaha iyi cevap verecek şekilde gözden geçiriyoruz. Çocukların özgüven sahibi,kendini özgürce ifade eden, yaratıcı, düşünen, sorgulayan, barışçı ve farklılıklarasaygılı bireyler olmaları için çalışmalarımızı yürütüyoruz.

‘Algo Dijital Projesi’ nasıl yürütülüyor,paydaşlar kimler ve ne hedefleniyor?
TEGV, dört ana alanda (matematik, fen, okuma ve sanat) gerçekleştirdiği eğitimprogramlarına bir yenisini daha ekliyor. Çocukların temel dijital becerilerinigüçlendirmek amacıyla tasarlanan Algo Dijital Projesi, bilişim dünyasınınkapılarını çocuklara açıyor. Google.org desteği ile hayata geçecek olanprojeyle, çocukların problem çözme, algoritmik düşünme, blok temellikodlama/programlama, dijital okuryazarlık ve dijital yurttaşlık konularındabecerilerini geliştirmelerine katkı sunmak amaçlanıyor. Dijital Kaşifler kutuoyunu Google.org desteğiyle uygulanmaktadır. Dijital Kaşifler oyununun amacı;Dijital yurttaşlık ve dijital zorbalık, teknoloji ve güvenli İnternetkonularında katılımcılara farkındalık kazandırmaktır. Katılımcılarınhâlihazırda var olan bilgi, beceri ve deneyimlerini gözden geçirmeleribeklenmektedir. Katılımcıların, doğru bilgiyi araştırmaları, analiz etmeleri veçeşitli yöntemlerle değerlendirerek akranlarıyla paylaşmaları beklenmektedir. AlgoDijital Projesi içeriğinde yer alan, kodAdım halı oyunu Google.org desteğiyleuygulanmaktadır. KodAdım halı oyunu, belirli şartlara ve düzene bağlı olarakyapılması öngörülen yönergeleri alternatif çözüm yolları bularak hayatageçirmektir. TEGV ile Google.org çocuklarımızın dijital becerilerinigüçlendirmek amacıyla AlgoDijital’i hayata geçirdi. "algodijital.com”sayesinde blok temelli kodlama gibi yeni nesil dijital eğitimler eğlenceli birdille aktarılıyor. TEGV, çocuklarımıza geleceğin alfabesiniöğretiyor. Algo Dijital platformu dijital dünyayı öğretirken,çocuklarımız gelişen teknolojilere uzaktan bakmayacak. Türkiye’de ilk defa STKdüzeyinde Google.org ile gerçekleştirilen işbirliği sayesinde 1 milyon çocuğumuzdijital çağı yakalayacak.
TEGV ile Google.org’un birlikte hayata geçirdiği Algo Dijital bir webportalından fazlası. Çocuklar algodijital.com sitesinde ücretsizolarak dijital dünyada buldukları bilgileri eğlenceli bir oyunla öğrenirkenTEGV’in etkinlik noktalarındaki bilişim odalarında farklı oyunlar ile dijitaldünyayı doğru şekilde anlayabilecekler. Dijital okuryazarlığı, blok temellikodlamayı ve algoritmik düşünceyi dünya standartlarında öğretecek olan proje,çocukları bilimsel anlamda da geliştirecek. Çocuklarımızı 21. yüzyılın bilgi,beceri ve yetkinlikleri ile zenginleştirecek olan algodijital.com,öğrenen ve keşfeden nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.

Matematik konusunda çocuklar için neleryapılıyor?
TEGV çocuklar için ilgi çekici ve eğlenceli etkinlik ve materyallerden oluşanve Garanti Bankası’nın desteğiyle yürütülen Matematik Eğlenerek Öğren Programı,çocuklara matematik temel bilgi ve becerilerini kazandırmayı amaçlıyor. Aynızamanda çocukların matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerine katkısağlamayı, matematiğe ilişkin duyabilecekleri kaygıyı azaltabilmeyi hedefliyor.

Fen bilimleri noktasında neler yapılıyor? Feneğlenerek öğren eğitim programı konusunda neler söyleyeceksiniz?
Fen Eğlenerek Öğren Eğitim Programı, fen bilimlerinin temel bilgi vebecerilerini kazandırmak yoluyla, çocukların bilimsel süreç basamaklarınahâkim, neden-sonuç ilişkisini kurabilen, laboratuvar kullanımı bilgi vebecerisine sahip ve fen bilimine karşı olumlu tutum geliştiren bireyler olarakyetişmelerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Garanti Bankası’nın desteğiyleyürütülen Fen Eğlenerek Öğren’de fen bilimleri, sadece herhangi bir bilimdalında uzmanlaşan bir topluluk tarafından değil, herkese, eğitim sürecinin ilkyıllarından başlayarak kazandırılması gereken bir süreç olarak ele alınıyor.

Çocuklara okuma konusunda nasıl bir programuygulanıyor?
Okumak, bir metnin sözcüklerini okumaktan çok daha fazlasıdır. Dünyanınayrıntılarını okumak için farklı okuma becerilerine sahip olmak gerekir.Çocukların bu becerilerini geliştirmeyi hedefleyen Okuyorum Oynuyorum YaratıcıOkuma Eğitim Programının temelini, çocukların yaratıcı düşünme becerilerinigeliştirmeyi amaçlayan disiplinlerarası uygulamalar oluşturuyor. Yapı Kredi’nindesteği ile yürütülen program, Okuma Adası adını verdiğimiz programınkazanımlarına uygun biçimde tasarlanmış özel odalarda uygulanıyor. OkuyorumOynuyorum Yaratıcı Yazma eğitim programı, çocuklara yazma heyecanı kazandırmayıve yazma kültürü oluşturma yolunda ilk adımlarını atmalarını amaçlıyor. Buprogramda çocukların kendilerini yaratıcı biçimde ifade etmeleri destekleniyor.Çocukların aktif olduğu, düşündüğü ve aynı zamanda eğlendiği bir yaratıcı yazmaetkinliği olan eğitim programı, Yapı Kredi’nin desteği ile yürütülüyor.

TEGV olarak sanat konusunda yürütülen faaliyetlernelerdir?
Düşler Atölyesi, plastik sanat disiplinlerinin uygulandığı bir programdır.Programda güzel sanatlar aracılığı ile çocukların ve gönüllülerin yaratıcılık,takım çalışması, sorun çözme, özgüven, iletişim ve sorumluluk gibi yaşambecerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. İçerikler; resim, heykel, baskı,atık malzeme, sanatçı tanıma ve tanıtma gibi iki ve üç boyutlu tekniklerdenoluşuyor. 10 haftalık programın sonunda, tüm çocukların eserlerinin yer aldığıbir sergi düzenleniyor. Drama Atölyesi Eğitim Programı, çocukların çok yönlügelişimini atölye ortamında desteklemek üzere oluşturuldu. Programda rolegirme, doğaçlama, oyun, dramatizasyon gibi drama teknikleri kullanılıyor.Çocuklara sözel ya da bedensel ifade, yaratıcılık, sorun çözme becerileri,kendine güven, iletişim, anlama-dinleme-kavrama becerileri kazandırmakhedefleniyor.

Yapılan çalışmaları konusunda bir değerlendirme,verileme yapılıyor mu?
TEGV olarak veri temelli çalışmanın gücüne inanıyoruz. Bu nedenle,uyguladığımız her eğitim programı kapsamında o programın çocuklara kazandırmayıhedeflediği bilgi, beceri ve tutumları gözlemleyebileceğimizizleme-değerlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Bu kapsamda çocuk kazanımlarının,gönüllü kazanımlarının ve etkinlik uygulamalarının değerlendirilmesi amacıylaçeşitli nitel ve nicel verileri topluyor, analiz ediyor ve ilgili paydaşlararaporluyoruz. Programlarımızı güncellerken izleme-değerlendirme çalışmalarısonucunda ulaştığımız bu verilerden yararlanıyoruz. Daha büyük resimde,yürüttüğümüz faaliyetlerin sosyal etkisini de izliyor, hedef kitlemiz olançocuk ve gönüllülerimiz üzerinde uzun vadede bıraktığımız etkiyi ölçümlüyoruz.Bu çalışma ile hem birey üzerinde bıraktığımız etkiyi gözlemliyor, hem de birsivil toplum kuruluşu olarak ülke bazında yarattığımız sosyal faydayı ortayaçıkarıyoruz.

Çalışmalar nasıl, kimler aracılığıylayürütülüyor?
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda bütün etkinlikler gönüllülerimizin desteğiile hayata geçiriliyor. Çocukların umutlarını gerçekleştirme hakkına inanangönüllülerimiz emeklerini, zamanlarını, bilgi ve deneyimlerini sosyalsorumluluk bilinciyle çocuklarımıza aktararak, yarının aydınlık insanlarınınyetişmesine destek oluyor. Gönüllülerimiz yaşadıkları topluma yarar sağlayacakprojeler içinde yer alarak hem sosyal sorumluluklarını yerine getirme fırsatıbuluyor hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyorlar.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.