Öne Çıkanlar MİLLET gündem göbeklitepe ipekyol balıklıgöl

Açanal açıkladı: Mecliste kabul edildi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılan çalışmalar konusunda açıklamalarda bulundu.

Açanal, 1-5 tarihleri arasında 2 kanun teklifinin görüşülüp kabul edildiğini dile getirdi.

TAPU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Kabul edilen tekliflerle ilgili bilgiler aktaran Açanal, Tapu Kanun ve bazı kanunlarda değişiklik yapıldığını söyledi. Açanal açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“İlk kabul edilen TAPU KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ ile kentleşme ve planlama alanında daha iyiye ulaşabilmek için yaşanan sıkıntıların giderilmesi özellikle mevcut yapıların muhtemel afetlere karşı daha dayanıklı hale getirilmeleri ve dönüşüm uygulamalarının daha verimli yapılabilmesi için bazı kanunlarda değişiklik yapılması amaçlanmıştır. Kabul edilen maddelerle aşağıdaki konularda iyileştirmeler olmuştur;

-Taşınmazların tapu devirlerinde farklı il ya da ülkelerde bulunan tarafların orada bulunan resmi görevlilerin onaylaması ile devir gerçekleşebilecek.

- Tapu kayıtlarındaki hisse hatalarının düzeltilebilmesi sağlanacak.

-İpotek şerhlerinin malikin talebi üzerine tapu müdürlüğünce terkin edilebilmesi sağlanacak.

- Tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması kaldırılması kaldırılarak, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amaçlanmaktadır.

- Hatalı blok veya bağımsız bölüm numaralarının daha kolay ve külfetsiz bir şekilde düzeltilebilmesi amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

- Tarım arazilerinin korunması ve ihtiyaç halinde planlı kullanımı için düzenlemeler bulunmaktadır.

- Uygulama imar planlarında umumi hizmet alanına ayrılan veya kamulaştırılması gereken alanlarla ilgili düzenlemeler bulunmaktadır.

- İfraz ve tevhidin hangi durumlarda yapılabileceği açıklanmakta ve ifraz ve tevhit şartlarının daha anlaşılır hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

- Arsa ve arazi düzenlemesi uygulanacak alanlarda umumi hizmet alanına konu kullanımlar netleştirilmekte ve uygulamada birlik sağlanması öngörülmektedir.

- Kadastro ve imar yollarının öncelikle imar planı ile belirlenen umumi hizmet alanlarından düşülmesi, sonrasında düzenleme ortaklık payının hesaplanması öngörülmektedir.

- İmar uygulamalarında kamuya yük getirmeden hareket alanının genişletilmesi, daha hızlı hareket edilmesi ve yasal çerçeve içerisinde kamulaştırma yükünün azaltılması, yıllarca süren kamulaştırma ve mülkiyet problemlerinin önüne geçilmesi ile vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları amaçlanmaktadır.

- Düzenleme ortaklık payı bedele dönüştürülmektedir.

- Çok hisseli parsellerdeki mülkiyet probleminin, parsel sahiplerinin muvafakatleri olması halinde imar uygulamasıyla çözülmesi planlanmaktadır.

- Seraların fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olmak, ilgili il tarım ve orman müdürlüğünün uygun görüşü bulunmak ve entegre tesis niteliğinde olmamak kaydıyla ruhsat alınmadan ve yola cephesi bulunan parsellerden geçiş hakkıyla (yola cephe sağlamadan) yapılabilmesine imkan sağlanmaktadır.

-Yapılaşmamış parsellerin açık otopark olarak işletilebilmesine ilişkin düzenleme yapılması öngörülmektedir.

-Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği tespit edilen metruk yapılara ilişkin tehlikeli durumun, cana ve mala zarar vermesini önlemek amacıyla, öncelikle yapı sahiplerince ortadan kaldırılması; bunun sağlanamadığı durumlarda ise tehlikenin giderilmesine yönelik işlerin belediye veya valilikçe resen gerçekleştirilmesine ilişkin düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.

- İmar barışında hazine taşınmazlarının satışı için başvuru tarihi 31 aralık 2019 olarak belirlendi.

- İmar barışında daha önce arsa bedeli ödeyenlerden tekrar arsa satış bedeli alınmaması sağlandı.

- Zaman içinde yoğun ve karmaşık hataların geliştiği, çok boyutlu sorunlar barındıran ve fazla malik bulunması nedeniyle çözümü neredeyse imkânsızlaşmış alanlarda güncel çözümler üretilerek vatandaşların sorunlarının çözülebilmesi için yasal düzenleme yapılmaktadır.

- Yapılan kanun teklifi ile satış bedelleri ve taksit sayılarında uygulama birliğini sağlamak amacıyla mücavir alan sınırları içinde kalan tarım arazilerinin de rayiç bedelin yarısı üzerinden satışı önerilmektedir.

- Vatandaşlarımıza hazine üzerinde bulunan yapıları daha uygun bedellerle satın alma imkânı getirilmektedir.

- Kamu taşınmazları üzerinde yapılacak olan, diğerlerine oranla toplam yatırım ve işletme maliyeti daha düşük ve yatırımın geri dönüş süresi daha az olan kamping ve günübirlik turizm tesisleri için kesin tahsis yapılmasına ilişkin süre, uzatılan süreler dâhil toplam yirmi yıl olarak yeniden düzenlenmektedir.

- Kentsel dönüşüm alanlarında ecrimisil alınmayacak.

- 2/b alanlarında mağduriyetleri giderilecek.

- Kentsel dönüşüm uygulamalarında hiçkimse zarara uğramayacak.

- Müteahhidin borcundan dolayı hak sahipleri mağdur edilmeyecek, kentsel dönüşümde tek taraflı fesih olabilecek, kentsel dönüşüm hızlanacakyarım kalan veya başlanmayan hiçbir kentsel dönüşüm projesi olmayacak.

- Kentsel dönüşüm kapsamında vatandaş ve müteahhidi karşı karşıya gelmeyecek, vatandaşın ve müteahhidin haklarının koruma altına alınması sağlanmıştır.”
 


SPORDA ŞİDDET İLE ALAKALI KANUN TEKLİFİ DE KABUL EDİLDİ

Yine sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun teklifinin de kabul edildiğini bildiren Açanal, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu kanun çalışması sonrasında mecliste görüşülen SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ ile yapılan düzenlemeler ise şöyledir;

1- “Spor alanı” tanımının kapsamı; müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde toplandıkları yerler, müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhları, takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçları ya da takımların kamp yaptığı yerleri de kapsayacak şekilde genişletilmektedir.

Böylelikle Kanunda düzenlenen yaptırımların uygulama alanı genişlemektedir.

2-“Antrenman alanı” tanımı yapılmakta ve takımların müsabakaya hazırlık amacı dâhilinde çalışma yaptıkları alanlar bu kapsamda tanımlanmaktadır.

3-“Seyir alanı” tanımı yapılmakta ve spor müsabakalarının yapıldığı alanlarda seyircilere tahsis edilmiş yerler, seyir alanı olarak tanımlanmaktadır.

4-“Özel seyir alanı” tanımı yapılmakta ve seyircilerin müsabakayı dijital ortamda seyretmeleri amacıyla il ve ilçe spor güvenlik kurulları tarafından belirlenen, müsabaka alanı dışındaki geçici yerler, özel seyir alanı olarak tanımlanmaktadır.

5-“Müsabaka alanı” tanımı yeniden yapılmakta ve spor müsabakalarının yapıldığıalanlarda müsabakanın yapıldığı yer ile sporculara ve görevlilere tahsis edilmiş, sporcu çıkış tünelleri, yedek sporcu kulübeleri, hakem odaları, soyunma odaları ve koridorları gibi seyircilerin girişinin yasaklandığı yerler de müsabaka alanı kapsamına alınmaktadır.

6-“Bilet” tanımı yapılmakta ve elektronik bilet uygulaması olmayan müsabakalarda da usulsüz seyirci girişine ilişkin fiillerin yaptırım altına alınması sağlanmaktadır.

7-Seyircilerin müsabakaları ayakta seyredebilecekleri şekilde düzenlenmiş numaralı özel alanlarla ilişkilendirmek suretiyle de bilet satışı yapılabilmesine imkantanınmaktadır. Bu uygulamaya ilgili federasyon ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca karar verilecektir.

8-Seyircilerin müsabaka alanlarına girişinde biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılması sağlanmaktadır.

9-TFF Süper Lig ve 1. Lig dışındaki ligler ile futbol dışındaki branşlarda da elektronik kart ve elektronik bilet uygulaması imkanı getirilmektedir.

10- Elektronik kart çıkarılması amacıyla verilen elektronik kart bilgilerinin, bu Kanun kapsamındaki faaliyet alanıyla sınırlı olarak kulüpler adına paylaşımında ilgili federasyona yetki verilmektedir.

11-Elektronik kart ve elektronik biletin merkezi olarak satışından elde edilen kulüplere ait gelirlerin devir ve temlik yasağı ortadan kaldırılarak bu gelirlerin devir ve temlikine imkan sağlanmaktadır.

12-Görevli olmadığı halde süper lig müsabakalarında görevlendirilen kolluk görevlileri ve gözlemci kolluk görevlilerinin harcırahları günlük harcırahın üç katı olacak şekilde arttırılmaktadır. Ancak bu şekilde görevlendirilen kolluk görevlilerinin sayısı özel güvenlik görevlilerinin yarısını geçmeyecektir. Yüksek riskli müsabakalarda ise il ve ilçe spor güvenlik kurullarına özel güvenlik görevlisi sayısının üçte ikisi kadar genel kolluk görevlisi görevlendirme yetkisi verilmektedir.

13-Müsabaka güvenlik amirleri ile yardımcılarına ödenen harcırah miktarı federasyon temsilcisine ödenen harcırah miktarına eşitlenmektedir.

14-Spor müsabakalarından önce müsabaka güvenlik amirinin başkanlığında müsabakanın güvenliğine ilişkin eşgüdüm toplantısı sistemi getirilmektedir.

15-Spor alanlarına sokulması, kullanılması, seyircilere temin edilmesi yasak olan ateşli silah, kesici, ezici, patlayıcı ve yanıcı maddeler yönünden spor alanı; müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlarla sınırlandırılmakta ve daraltılmaktadır.

16-Spor alanlarında tehdit Kanun kapsamına alınmaktadır. Bu kapsamda; belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alıp almadığına bakılmaksızın gerçekleştirilen, hakaret ve tehdit olarak algılanabilecek tezahüratlar ile toplum kesimlerine karşı din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlar suç olmakla birlikte, bu içeriklerin sosyal medya dahil her türlü yazılı, görsel, işitsel veya elektronik kitle iletişim aracıyla paylaşılması hali de spor alanında veya çevresinde olup olmadığına bakılmaksızın suç teşkil edecektir.

17-Spor müsabakaları için ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili kişiler tarafından uygun görülen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapılması ve değerinin üstünde (karaborsa) bilet satışı yapılması yasaklanmakta ve suç haline getirilmektedir.

18-Kanunda belirtilen suçların kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini bez veya sair unsurlarla tamamen veya kısmen kapatmak suretiyle işlenmesi ağırlaştırıcı unsur olarak düzenlenmektedir.

19-Bu Kanunda tanımlanan veya atıf yapılan suçlardan dolayı 1 yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkûm olanların; spor kulüpleri, federasyon ve bünyesinde sportif faaliyetler icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında, cezanın infazından itibaren mahkum olunan hapis cezasının süresi kadar, görev yapmaktan yasaklanması sağlanmaktadır. Ancak bu hak yoksunluğunun süresi beş yıldan fazla olmayacaktır.

20-Seyirden yasaklanma yaptırımına ikinci kez karar verildiğinde üç yıl; üçüncü kez karar verildiğinde ise beş yıl süreyle uygulanacağı düzenlenmektedir.

21-Kolluğa başvurma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde iş yükünü azaltmak ve etkin kontrol sağlamak amacıyla biyometrik yöntemlerin kullanılmasına yasal dayanak oluşturulmaktadır.

22-Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yolu ile açıklamada bulunan kişiler için öngörülen 3 aylık seyirden men yasağının süresi 1 yıla çıkarılmakta ve bu kişilerin bu süre içerisinde kolluğa başvurma muafiyetleri ortadan kaldırılmaktadır.

23-Sporda şiddet ve düzensizlikle etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla Kanundaki suçların cezaları ile kabahatlerin yaptırımları artırılmaktadır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.