DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA DSİ GAP 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Şanlıurfa Birecik Mezra Göleti Rölekasyon Yolu Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2023/446043   1-İdarenin a) Adı : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA DSİ GAP 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Hamidiye Mah. Emniyet Cad. 63300 - HALİLİYE / ŞANLIURFA HALİLİYE/ŞANLIURFA c) Telefon ve faks numarası : 4143175000 - 4143175030 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Adı : Şanlıurfa Birecik Mezra Göleti Rölekasyon Yolu Yapımı b) Niteliği, türü ve miktarı : Projesinde belirtilen şartlarda 1 adet yola ait; Rölekasyon Yolu’nun kazısı, menfez üst dolgusu, yol kafa hendeği, yol alt temel/temeli, yol sathi kaplaması, yol çizgilerinin çizilmesi ve trafik işaretlerinin konulması imalatlarının yapımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü/Şanlıurfa ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 3-İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.05.2023 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü Fırat Toplantı Salonu Hamidiye Mah. Emniyet Cad. 63300/ Şanlıurfa 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.   4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.   4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: A/VIII. Grup: Barajlar 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye katılacak olanlardan inşaat mühendisliği bölümü mezunu olanlar, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken; Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı Teklif Fiyat Puanı:50 Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50 Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 ) Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır. Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır   İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran FiyatDışı Unsur Puanı Yollarda Her Cins ve Klasta Kazı Yapılması ve Depoya Konulması (Nakliye Dahil) 13,94% 24,4% 7 Ocak sahalarında kaya kazılması ve yol dolgusuna konulması ı (Nakliye dahil) 48,17% 69,58% 10 Açıkta C25/30 Beton veya Betonarme Betonu Dökülmesi (beton nakli ve beton/betonarme kalıp dahil) 7,4% 12,96% 6 Açıkta, Yeraltında Betonarme Demirleri Hazırlanması Ve Bükülüp Yerine Konulması 2,45% 4,56% 3 Epoksi İle Ankraj Yapılması 1,46% 2,56% 4 Yollarda Alttemel/Temel Yapılması ve yerine konulması 2,34% 4,67% 3 İki Tabaka Astarlı Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması (Tip-1 + Tip-3) (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) 2,77% 5,54% 4 H1 Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Yapılması ve Montajı (Malzeme Ve Nakliye Bedeli Dahil), (İndirme Bölgeleri Ve/Veya Geçiş Elemanları Dahil) Minimum H1-W3 A Veya B Sınıfı Sistem) 2,79% 5,58% 4 Soğuk yol çizgi boyası ile yol çizgilerinin çizilmesi (Makine ile) 0,16% 0,31% 2 Trafik İşleri İmalatlarının Yapılması 0,67% 1,24% 2 Her Türlü Ölçüm, Harita, Aplikasyon, Tatbikat, Tadilat, Detay Projeleri İşleri 3,19% 5,92% 5 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir. 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.  
Basın No:
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA DSİ GAP 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ