SONDAJ KUYUSU TESİSAT YAPIM İŞİ SİVEREK BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Sondaj Kuyusu Tesisat Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2023/471706   1-İdarenin a) Adı : SİVEREK BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:25 63600 CAMİKEBİR SİVEREK/ŞANLIURFA c) Telefon ve faks numarası : 4145521126 - 4145521027 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Adı : Sondaj Kuyusu Tesisat Yapım İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : 20 m³ ve 30 m³'lük Su Depoları ile Sondaj Kuyusu Arası Tesisat (Mekanik ve Elektrik) Yapım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İlçemiz Şanlıurfa Yolu Üzerindeki Millet Bahçesi ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 20 (Yirmi) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 3-İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.05.2023 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Siverek Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale ve Toplantı Odası (Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:25 Siverek/Şanlıurfa) 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.   4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.   4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" EK1 Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinin  (A) Alt Yapı İşlerinden; III. GRUP: BORU VE İLETİM HATTI İŞLERİ IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ IX. GRUP: SU YAPILARI XI. GRUP: ARITMA TESİSLERİ XVIII GRUP:SAHA İŞLERİ  Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinin C) SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİNDEN I. GRUP:  SIHHİ TESİSAT  İŞLERİ   ile Sondaj Kuyusu Tesisat İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Makine Mühendisliği  veya Jeoloji Mühendisliği   5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.     Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ, kentteki yerel kanalların ortak yayınına katıldı. Programda Şanlıurfa’nın spor, turizm ve ekonomi gibi sorunlarına değinen Bakan Bozdağ, “Şanlıurfa sanayisi, Antep gibi Kayseri gibi çok güçlü olabilir. Çünkü burada iş ahlakı var, çok genç dinamik nüfus var, iyi bir eğitim var. Yeni dönemde biz bu iyinin önünü açacak ve Şanlıurfa'da istihdamı arttıran adımlar olacağı gibi kamu yatırımlarıyla da biz buna öncülük edeceğiz" dedi. Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ, dün kentteki yerel kanalların ortak yayınına katıldı. BOZDAĞ: YENİ DÖNEMDE HEDEF KENT OLACAK URFA, DAHA FAZLA PAYINI ALACAKTIR “Şanlıurfa'da işsizliğin çok yüksek olduğu da tartışmadan varestedir. Burada ciddi bir işsizlik var. Genç işsizlik oranı var” diyen Bozdağ şunları kaydetti: “Hem ekonomimiz kazansın, hem de esnaf, istihdam olsun. Birincisi turizmde Şanlıurfa'yı hedef şehir yapmamız lazım. Gezilip, görülen, geçilip gidilen yer değil. Gezildi, görüldü, yenildi, içildi, burada kalındı, ertesi günde başka yere gidildi. Alışverişi de burada yapıldı haline getirilmesi gerekir. Bir defa yeni dönemde hedef kent olacak Urfa, daha fazla payını alacaktır Urfa.” “İNŞALLAH PLAY-OFF'DA ŞAMPİYON OLMA FIRSATINI BULURUZ” Şanlıurfaspor’un serüveninden de bahseden Bozdağ, sarı yeşili takıma desteklerinin hep süreceğini vurguladı. Bozdağ, Şanlıurfa’da spora önem verildiğini belirterek şu ifadeleri söyledi: "Şanlıurfa'nın birliğine, dirliğine, insanların mutluluğuna, heyecanına nasıl katkı yaptığını da gördüm. O yüzden Şanlıurfaspor'a bizim desteğimiz zaten hükümetin desteğiyle buraya kadar geldi. İnşallah play-off'da şampiyon olma fırsatını buluruz ve o süreçte de desteğimiz azami düzeyde olacak. Şampiyon olduğumuz takdirde yolumuza devam edeceğiz." “KENDİ TASARRUF YAPABİLEN BİR ÖZEL YÖNETİM ALANI İLAN ETMEK GEREKİYOR” “Göbeklitepe, Balıklıgöl Şanlıurfa'nın çok büyük bir hazinesidir” diyen Bakan Bekir Bozdağ, kentte bu bölgelerle ilgili özel çalışma alanlarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.  Bakan Bozdağ sözlerinin şöyle sonlandırdı: “Buralar belediye ile valilik üzerinden bir takım tasarruflar üzerinden yönetilmesi buranın cazibe merkezi olma ve korunma, yaşatılma, geliştirilme, gelecek kuşaklara aktarılma konusunda çok zorluklarla bizi karşı karşıya bırakır. O nedenle biz diyoruz ki yeni dönemde inşallah burayla ilgili de o bölge en çok turisti çeken yerler buralarla ilgili özel bir yönetim getirmek, tüzel kişiliği olan, kendi bütçesi olan, kendi yatırım yapan, öyle idarenin oradan buradan şeyine bağlı olmayan, kendi tasarruf yapabilen bir özel yönetim alanı ilan etmek gerekiyor. Hükümetimiz döneminde bu özel alan yönetimine dair bir kanun çıkarıp buraların bu yönetim tarafından yönetilmesi özel bütçesi ile yatırımlarının yapılması, korunması ve diğer işlerinin yapılması son derece önem arz ediyor".        
Basın No:
SONDAJ KUYUSU TESİSAT YAPIM İŞİ SİVEREK BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ