3 ADET KABİNLİ TAM OTOMATİK ELEKTROJEN GRUBU (JENERATÖR) TIGEM CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

3 ADET KABİNLİ TAM OTOMATİK ELEKTROJEN GRUBU (JENERATÖR) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN: 2023/566262 1-İdarenin a) Adı: TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi: Ceylanpinar Tarım İşletmesi Müdürlüğü 63570 CEYLANPINAR/ŞANLIURFA c) Telefon ve faks numarası         :              4144714974 - 4144715228 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası           :                https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu mal alımın a) Adı    :              3 ADET KABİNLİ TAM OTOMATİK ELEKTROJEN GRUBU (JENERATÖR) b) Niteliği, türü ve miktarı: 850 kVA 1 Adet Prime By Güç değeri 25 kVA 2 Adet Prime By Güç değeri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ceylanpınar / ŞANLIURFA ç) Süresi/teslim tarihi: İhale konusu jeneratörler sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 (altmış) gün içinde İşletmemize teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanması müteakip işe başlanacaktır. 3-İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :13.07.2023 - 14:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü İdari Binası Toplantı Salonu Ceylanpınar / ŞANLIURFA 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: a) Jeneratörler 24 ay(2 yıl) garantili olacaktır. b) Jeneratörlere 10 yıl süre ile yedek parça tedariği sağlanacağı taahhüt  edilmelidir. c) Garanti süresince meydana gelen arızalar 3 gün içerisinde yetkili servis tarafından giderilecektir. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: a) Motorların model ve teknik özellikleri teklifte firma tarafından açıkça belirtilip, firma kaşe ve imzası ile teknik özellikleri tasdik edilecektir. b) Teklifte sunulacak olan tüm jeneratörler için; Motorun Prime ve Stand by  güçleri ayrı ayrı belirtilecektir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.  
Basın No:
3 ADET KABİNLİ TAM OTOMATİK ELEKTROJEN GRUBU (JENERATÖR) TIGEM CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ