T.C. ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/681 Esas KARAR NO : 2023/55 Davalı : 1- HIDIR ALAFAR Davacı : 2- SİHAM MÜSLÜM Mahkememizden verilen 19/01/2023 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir. Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere davalı HIDIR ALAFAR'a ilanen tebliğ olunur. HÜKÜM : 1-Davanın KABULÜNE, 2-Ali ve Yazi'den olma, 03/01/1984 RAKKA doğumlu, Suriye Uyruklu, 9900168818 yabancı kimlik numaralı, davacı Siham MÜSLÜM ile Mustafa ve Hamida'dan olma, 10/06/1995 RAKKA doğumlu, Suriye Uyruklu, 99695707776 yabancı kimlik numaralı, davalı Hıdır ALAFAR'ın T.M.K.nun 166/1.Maddesi gereğince BOŞANMALARINA, 3-Yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına, 4-Dava sonucuna göre alınması gereken 179,90 TL maktu peşin karar harcından davacının dava açarken peşin olarak yatırmış olduğu 59,30 TL peşin harcın mahsubu ile 120,60 TL bakiye karar harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına, bu hususta harç tahsil müzekkeresi YAZILMASINA, 5-Davacının dava açarken peşin olarak yatırmış olduğu 118,60 TL başvurma ve peşin harç ile yargılama sırasında davacının yatırmış olduğu gider avansından harcaması yapılan 6 adet e-tebligat gideri 37 TL, 3 adet normal tebligat gideri 83 TL, tercüman ücreti 100 TL ve ilanen tebligat bedeli 3.469,20 TL olmak üzere toplam 3.807,80 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, 6-Yargılama sırasında suçüstü ödeneğinden harcaması yapılan ilanen tebligat bedeli 991,20 TL ve tercüman ücreti 150 TL olmak üzere toplam 1.141,20 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına, bu hususta harç tahsil müzekkeresi yazılmasına, 7-Davacı tarafından yatırılan masrafın harcanmayan kısmının karar kesinleştikten sonra davacının talebi halinde davacıyaİADESİNE, 8-Davacı kendisini vekille temsil ettirmiş olduğundan AAÜT göre belirlenen 9.200 TL ücreti vekaletin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.
Basın No:
T.C. ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN