ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1- Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 35/a maddesine göre Açık ve KapalıTeklif Usulü ile satılacaktır.

İli

Mahallesi

Ada

Parsel

Arsa

Yüzölçümü

Mevcut Durumu


İmar
Durumu

Muhammen

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

(m²)

 

Bedeli (TL)

Miktarı (TL) (%3)

Şanlıurfa

Kızlar

114

1

1.030,00

Boş Arsa

2 KAT

4.120.000,00

123.600,00

27/07/2023

11:00

Şanlıurfa

Kızlar

114

2

1.014,90

Boş Arsa

2 KAT

3.958.110,00

118.744,00

27/07/2023

11:05

Şanlıurfa

Kızlar

114

3

1.010,34

Boş Arsa

2 KAT

3.839,292,00

115.179,00

27/07/2023

11:10

Şanlıurfa

Kızlar

114

4

1.000,00

Boş Arsa

2 KAT

3.800.000,00

114.000,00

27/07/2023

11:15

Şanlıurfa

Kızlar

114

5

1.000,00

Boş Arsa

2 KAT

3.800.000,00

114.000,00

27/07/2023

11:20

Şanlıurfa

Kızlar

114

6

1.000,00

Boş Arsa

2 KAT

4.000.000,00

120.000,00

27/07/2023

11:25

Şanlıurfa

Kızlar

114

7

1.019,40

Boş Arsa

2 KAT

4.077.600,00

122.328,00

27/07/2023

11:30

Şanlıurfa

Kızlar

114

8

1.011,63

Boş Arsa

2 KAT

3.945.357,00

118.361,00

27/07/2023

11:35

Şanlıurfa

Kızlar

114

9

1.235,51

Boş Arsa

2 KAT

4.694.938,00

140.849,00

27/07/2023

11:40

Şanlıurfa

Kızlar

114

10

1.095,56

Boş Arsa

2 KAT

4.163.128,00

124.894,00

27/07/2023

11:45

Şanlıurfa

Kızlar

114

11

1.077,23

Boş Arsa

2 KAT

4.201.197,00

126.036,00

27/07/2023

11:50

Şanlıurfa

Kızlar

114

12

1.035,80

Boş Arsa

2 KAT

4.143.200,00

124.296,00

27/07/2023

11:55

Şanlıurfa

Kızlar

115

1

2.146,13

Boş Arsa

2 KAT

8.584.520,00

257.536,00

03/08/2023

11:00

Şanlıurfa

Kızlar

115

2

1.138,00

Boş Arsa

2 KAT

4.438.200,00

133.146,00

03/08/2023

11:05

Şanlıurfa

Kızlar

115

3

1.138,00

Boş Arsa

2 KAT

4.324.400,00

129.732,00

03/08/2023

11:10

Şanlıurfa

Kızlar

115

4

1.138,00

Boş Arsa

2 KAT

4.324.400,00

129.732,00

03/08/2023

11:15

Şanlıurfa

Kızlar

115

5

1.138,00

Boş Arsa

2 KAT

4.324.400,00

129.732,00

03/08/2023

11:20

Şanlıurfa

Kızlar

115

6

1.141,52

Boş Arsa

2 KAT

4.451.928,00

133.558,00

03/08/2023

11:25

Şanlıurfa

Kızlar

115

7

2.414,16

Boş Arsa

2 KAT

9.656.640,00

289.700,00

03/08/2023

11:30

Şanlıurfa

Kızlar

115

8

1.160,00

Boş Arsa

2 KAT

4.640.000,00

139.200,00

03/08/2023

11:35

Şanlıurfa

Kızlar

115

9

1.160,00

Boş Arsa

2 KAT

4.524.000,00

135.720,00

03/08/2023

11:40

Şanlıurfa

Kızlar

115

10

1.160,00

Boş Arsa

2 KAT

4.408.000,00

132.240,00

03/08/2023

11:45

Şanlıurfa

Kızlar

115

11

1.160,00

Boş Arsa

2 KAT

4.408.000,00

132.240,00

03/08/2023

11:50

Şanlıurfa

Kızlar

115

12

1.160,00

Boş Arsa

2 KAT

4.408.000,00

132.240,00

03/08/2023

11:55

Şanlıurfa

Kızlar

115

13

1.160,00

Boş Arsa

2 KAT

4.408.000,00

132.240,00

03/08/2023

12:00

Şanlıurfa

Kızlar

115

14

1.182,43

Boş Arsa

2 KAT

4.611.477,00

138.345,00

03/08/2023

12:05

Şanlıurfa

Kızlar

115

15

1.201,60

Boş Arsa

2 KAT

4.806.400,00

144.192,00

03/08/2023

12:10


2- İhale 27/07/2023 ve 03/08/2023 tarihlerinde Perşembe Saat:11:00’da (Başlama Saati) Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Belediye Encümenince  yapılacaktır.
3- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Cumhuriyet Caddesi, Büyükşehir Belediye Yeni Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğünde görülebilir ve 1000 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;  
a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu, (Kapalı teklifler için)
b) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,
c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,
d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),
f) Noter tasdikli imza sirkülerini,
g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
h) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,
i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
j) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
k)Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
l)Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
m) İhalede her parsel için zaman aralığı 5’er dakka olup, uzaması halinde bir önceki ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir.
n) 115 ada 1 ve 115 ada 7 numaralı parseller Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olup, Diğer taşınmazlar Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
7- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
8- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Banka Hesap Bilgisi:
Banka Adı: Ziraat Bankası Girişimci Şubesi
Vergi No: 7880051454
İban No: TR980001002266356156335171
9- 27/07/2023 tarihinde yapılacak olan Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler 26/07/2023, 03/08/2023 tarihinde yapılacak olan Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler 02/08/2023 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar (sonrasında dosya teslimi alınmayacaktır.) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 İLAN OLUNUR
Bilgi İçin       :
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı
Emlak Yönetim Şube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası
Cumhuriyet Caddesi, 147.Sokak 4.Kat No:27  Haliliye/ŞANLIURFA
Telefon : 0 414 3185100  Dahili 1736  Faks : 0 414 313 0649
 www.sanliurfa.bel.tr    [email protected]    0542 287 72 62

 

Basın No:ILN01857610
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN