RESTORAN BİRİMİ VE KAFETERYA BİRİMİNİN TEK PAKET OLARAK AMORTİSMAN BEDELİ KARŞILIĞI İŞLETMECİYE VERİLMESİ İHALE İLANI

VİRANŞEHİR ÖĞRETMENEVİ ve AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz Restoran Birimi ve Kafeterya Biriminin tek paket olarak Amortisman Bedeli Karşılığı İşletmeciye verilmesi 2886 sayılı Devlet Kanunun 35/d ve 51/g maddesine göre pazarlık usulü yöntemiyle aşağıda belirtilen tarih ve saatte ihalesi yapılacaktır.
 1.1.İdarenin                                      :
   a ) Adresi                                : Kışla mh. E90 cd. No:10 Viranşehir - ŞANLIURFA
  b ) Telefon-Faks Numarası                 : 414 5113189- 414 5112551

  c ) Elektronik Posta Adresi                 : [email protected]

  ç) İlgili Personelin adı Soyadı unvanı: İbrahim Halil ÖZDOĞRU / Müdür yrd
1.2.İstekliler,ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2.İhale konusu                       :                  
   a ) Niteliği, türü  ve miktarı                 : Restoran Birimi ve Kafeterya Biriminin tek paket olarak Amortisman Bedeli Karşılığı İşletmeciye verilmesi
   b ) Yapılacağı Yer                             : Viranşehir Öğretmenevi ve ASO Kafe Birimi ve Restoran Birimi                                                          
   c ) İşin Süresi                                    : Sözleşme imzalandığı tarihte başlar,  2 yıl sonra sona erer. Yüklenicinin yasal sorumluluklarını yerine getirmesi şartı ve Öğretmenevi Müdürlüğünün onayı ile sözleşme 2 Yıl + 1 Yıl + 1 yıl daha uzatılabilir. (Her halükarda toplam süre 4 yılı geçemez.)
3.İhalenin                               :
  c) Yapılacağı yer                             : Viranşehir Öğretmenevi ve ASO Mdürlüğü
  b) Tarihi-Saati                                 : 26/07/2023 saat 14:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:
A.     Gerçek Kişi ise Türkiye’de Tebligat İçin Kanuni İkametgâh Belgesi veya Adres Beyanı Belgesi
B.     Tüzel Kişi ise Türkiye’de Tebligat İçin Adres Göstermesi (Adres Beyanı Belgesi)
C.     Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
a.    Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b.   Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge.
c.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamını bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d.   Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e.    İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartnamede yazılı veya ilanda yazılı olan (a),(b),(c) ve (d) bentlerinde istenilen belgelerin tamamını sunması ve iş ortaklığı beyannamesi sunması gerekir. 
              
D.     İmza sirküleri vermesi,
a.    Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b.   Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
E.     Diğer Belgeler:
a.       Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
                        b. Mesleki Yeterlilik Belgesi:
                      Meslek Yeterlik Belgesi yerine geçecek belgeler; (Aşağıdaki belgelerden bir tanesi yeterlidir.)
                  1- Bakanlıklara bağlı gıda üzerine alınmış bir Ustalık Belgesi yada Usta Öğreticilik Belgesi
                  2- Üniversitelerde Ön Lisans, Lisans veya daha üst düzeyde gıda üzerine alınmış diploma
F.     Muhammen Bedelin % 6’sı oranında geçici teminat vermesi,
İlgili mevzuata göre geçerli banka teminat mektubu verilecek veya İdarenin Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Viranşehir  Şubesi TR 420001500158007303767737 iban numaralı işletme hesabına yatırılan tutarın makbuzu
G.    İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
H.    İhale tarihinden en az bir yıl önce alınmış Gıda Üretim İzni Belgesi (Herhangi bir gıda üretim izni) veya en az bir yıl Lokal(kıraathane)/Pastane/Yemekhane/Lokanta/Restoran İşletmeciliği yapmış olduğuna dair belge vermesi (İhale üzerinde kalan istekli uygun Gıda üretim iznini almadan üretim yapamaz.)
İ.       Yer görme belgesi (örnek 1)
J.      2886 sayılı yasaya göre yasaklı olmadığına dair Taahhütname
K.    İhale Şartnamesi (Her sayfası Ad-Soyad-Firma Ünvanı yazılarak kaşelenerek imzalanmış ve zarf içine konulmuş olmalıdır.)
L.     Teknik Şartname (Her sayfası Ad-Soyad-Firma Ünvanı yazılarak kaşelenerek imzalanmış ve zarf içine konulmuş olmalıdır.)
M.   İhale dokümanı Satın alındığına dair Dekont/
N.    Şekli ve içeriği idarece belirlenen ihale dokümanında yer alan Teklif Mektubu
O) Cumhuriyet Savcılığından alınmış adli sicil kaydı.(Son bir ay içerisinde alınmış olmalıdır.)
P) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen onaylı teklif mektubu,
Tüm belgeler ihale saatinden önce İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
5. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeleri içeren İhale Dosyasını almak isteyenler   Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Vakıfbank Viranşehir Şubesi TR42 0001 5001 5800 7303 7677 37 no’lu İban hesabına 1000,00(bin) TL yatırarak, İhale Dokümanını mesai saatlerinde Öğretmenevi ve A.S.O. Müdürlüğümüzden temin edebilirler.
7. Teklifler  26/07/2023 tarihi, saat 13:55’ e kadar VİRANŞEHİR ÖĞRETMENEVİ ve ASO MÜDÜRLÜĞÜ’ne  verilebilecektir.
8. İstekliler tekliflerini ve ekli ihale dökümanlarını doldurup kaşeleyip imzaladıktan sonra teslim edeceklerdir.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
10. Muhammen Bedel 1 (bir) yıllık 180000 TL + KDV’dir.
11. İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. (Yasak fiil ve davranışlar hariç)
12. İş bu ilan 3 sayfa ve 12 (on iki) maddeden ibaret olup idareyi ve isteklileri bağlar.
İş bu ilan metni idaremizce hazırlanmıştır. 11/07/2023

 

Basın No:ILN01859931
RESTORAN BİRİMİ VE KAFETERYA BİRİMİNİN TEK PAKET OLARAK AMORTİSMAN BEDELİ KARŞILIĞI İŞLETMECİYE VERİLMESİ İHALE İLANI