MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI 11 NİSAN STADYUMU İÇERİSİNDEKİ 40 ADET REKLAM PANOSU İHALE İLE KİRALANACAKTIR.


      1- Mülkiyeti Bakanlığımıza ait olan ve kullanım hakkı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait olan ŞANLIURFA 11 NİSAN STADYUMU 40 ADET 600X90 cm SAHA İÇİ PANOLARI, Reklam, ilan ve pano yerleştirmeleri 1 (Bir) SEZON 2023-2024 süreyle aşağıda muhteviyatı belirtilen muhammen bedeller üzerinden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce 2886 Sayılı Yasanın 35. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

      2- Kiralama ihalesi 07.08.2023 Pazartesi günü saat 14:00’da ihale dosyaları hizasında belirtilen saatlerde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü toplantı odasında ihalesi yapılacaktır.
      3- İhale dokümanı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 250,00.-TL. Karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
      4- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için ihale saatine kadar aşağıdaki belgeleri;
a)  T.C. numaralı Nüfus Cüzdan fotokopisi, Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
(1) Gerçek kişi olması halinde kanuni ikametgâh ilmühaberi,
(2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odasından veya İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 2013 yılı içerisinde alınmış belgeyi,
b.) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirkülerini,
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, veya Kamu Hukuku Tüzel kişiliği ise Kuruluşuna dair Resmi belge sureti,
c.) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesini,
d.) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adına alınmış aynı şartnamedeki madde 4’de belirtilen tutardaki 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27.maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubunu veya Geçici Teminata ait banka makbuzunu,
e.) İhale Dokümanı satın alındığına dair banka dekontu
            f.) Şartname hükümlerini kabul ettiklerine dair taahhütnameyi,
        5- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
      6- Telgraf veya Fax’la yapılacak müracaatlar ve posta da meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İLAN OLUNUR.
 

İHALE NO

BULUNDUĞU MEVKİ

YÜZ ÖLÇÜMÜ
(m²)

NİTELİĞİ

MUAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT (% 3)

İHALE TARIHI

İHALE SAATİ

2023/1

11 NİSAN STADYUMU SAHA İÇİ PANOLARI

600X90 cm² 40 adet pano

Reklam, ilan ve Pano Yerleştirme

100.000,00 TL.

3.000,00 TL.

07.08.2023

14,00..

TOPLAM

100.000,00 TL.

3.000,00 TL.

  

 

Basın No:ILN01868068
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI 11 NİSAN STADYUMU İÇERİSİNDEKİ 40 ADET REKLAM PANOSU İHALE İLE KİRALANACAKTIR.