TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

 Şanlıurfa İli Siverek Belediye Başkanlığından

1-Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, aşağıda nitelikleri belirtilen arsaların satış ihalesi 23.08.2023 tarih Çarşamba günü Belediyemiz Siverek Belediye Başkanlığı Dicle-Bağlar Mahalleleri Kadın Dayanışma ve kültür Merkezi Toplantı Salonu (Dicle Mahallesi 13. Sokak No:5 Siverek / Şanlıurfa) saat 14.00’da başlamak üzere Encümen huzurunda listedeki sıraya göre 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Artırma Usulü ile satışı yapılacaktı. Her parsel için ayrı ayrı teklif verilecektir.
 

SNMahalleİhale TürüAda/ParselCinsiİmar DurumuM2Muhammen Bedel(TL)Geçici Teminat(TL)
1HaliliyeSatış685/4ArsaTicaret+Konut
E=1.50
990,242.970.720,0089.121,60
2HaliliyeSatış685/9ArsaTicaret+Konut
E=1.50
1141,463.053.405,5091.602,17
23HaliliyeSatış685/10ArsaTicaret+Konut
E=1.50
1143,363.058.488,0091.754,64


2.İdarenin                                          :
   2.1. Adresi                                                    : Hasançelebi Mahallesi 42.Sokak No:5 Siverek –ŞANLIURFA
   2.2.Telefon-Faks Numarası                          : 0 414 5521200- 414 5521027
   2.3.Elektronik Posta Adresi                          : [email protected]
İlgili Personelin adı Soyadı unvanı                  : Zülfükar KOYUNSEVER Emlak ve İstimlak Müd. V.
   2.4. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefon numarasından görevli personelle irtibat kurmak suretiyle görebilir veya Mali Hizmetler Müdürlüğüne her dosya için 250,00 TL yatırarak İhale Dokümanını mesai saatlerinde Siverek Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzden temin edebilirler.
  3.İhaleye Katılabilmek için;2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak şarttır.
4.İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1-Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdan Sureti.(Vekâleten katılımda Vekilin Cüzdan Sureti)
2- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi.
3-Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (Teminat Mektup Süresi en az 90 gün olacaktır)
4-Şartname alındı makbuzu.
5- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği.
6- Tüzel kişi olması halinde, Mevzuat gereği tüzelkişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği.
7-Vakıflardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti.
8-Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirtilen karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti.
9-Ortak girişim olduğu halde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
10- Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden almış borcu yoktur belgesi.
11-Yer görme belgesi.
12-Taşınmaz şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)
       İstenen tüm belgelerin aslı veya noter tasdikli olmalıdır. İhaleye ait dosyayı İsteklilerden istenen evrakları tamamlayıp dosyanın kimin tarafından ve hangi ada/parsel için düzenlendiği belirtilmesi ile 23.08.2023 Tarih ve Saat 13:30’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.
           İhaleye iştirak edenlere duyurulur.
 

Basın No:ILN01876306
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR