AKÇAKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE SURETİYLE SATIŞI YAPILACAK OLAN AKÇAKALE

BELEDİYESİNE AİT TAŞINMAZ  İHALE İLANI


            1-Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait muhtelif yerlerde olup 6 Adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satışı 20.09.2023 Çarşamba günü Belediye Toplantı salonunda Encümen huzurunda satış ihalesine çıkarılmıştır.
2-Taşınmaz Arsaların muhammen bedelleri aşağıda yazılı olduğu şekilde tespit edilmiştir.
1 -Saat 09:30 Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 374 ada 11 parsel 429,58 Muhammen bedel 197,340,00 TL
2-Saat 09:45  Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 369 ada 4 parsel 334,00  Muhammen bedel 153,640,00 TL
3- Saat: 10:00 Süleyman Şah Mahallesi 245 ada 26 parsel 10.67 m2 Muhammen bedel 8.430,00TL
4-Saat: 10:15 Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 724 ada 27 parsel 39,79 Muhammen bedel 18.500,00 TL
5-Saat 10:30  Atatürk Mahallesi 718 ada 9 parsel 155,86 Muhammen bedel 80.423,00 TL
6-Saat 10:45 Atatürk Mahallesi 702 ada 26 parsel 54,00 m2 Muhammen bedel 37.800,00 TL

3-  İhaleye girmek isteyen taliplilerden, ihale saatine kadar beher Taşınmaz için ihale Muhammen bedelinin %3 geçici teminat yatırarak ihaleye iştirak edebilir. İsteyenler geçici teminatını yatırarak birden fazla taşınmaz ihalesine katılabilirler.
4- İhale üzerinde kalan talipli % 6 kat’i teminatı ihale günü, satış bedelini ise ihale gününden itibaren 30 (otuz) gün içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırmak zorundadır.
5-İhale üzerinde kalıpta, ihaleden vazgeçen taliplinin Kat’ı teminatı Belediyemize irat kaydedilir.
6-Taşınmaz bedeli 30 (otuz) gün içinde tamamı Belediyemize ödenmesine müteakip, alıcı adına tapu devri yapılacaktır.
7-Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin, daire tapu muamelesi, elektrik, su vb. için her türlü masraf alıcıya aittir.
8-İhale günü taliplisi olmayan yerlerin satışı 15 (ONBEŞ) gün ihaleden sonra pazarlık suretiyle satışı yapılacaktır.
9-İhale komisyonu, ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir;
10-İş bu ihaleden dolayı vuku bulacak her türlü anlaşmazlıkların çözümlenmesinde Akçakale Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
11-İş bu şartnamede bulunması gerekli olupta, bulunmayanlar için 2886 Sayılı Devlet İhale Hükümleri uygulanır.
            12-şartname Bedelsiz olacaktır.
            13-İhalelere katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak,             istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.
            Bu madde aynı zamanda ihale aşamasında hangi       belgeleri isteyeceğimiz konusunda da bize yol göstermektedir. Bu belgeler;
İkametgâh belgesi, Tebligat için Türkiye'de adres, Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, Tüzel kişilerin vergi kimlik numarası, Geçici teminatı yatırdıklarına dair belge,
Sicil kayıt belgesi, (Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış)
Vekâletname ile olursa Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü veya vekâletname, (Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir) Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge, (Kamu tüzel kişilerinin, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin) İşin özelliğine göre Belediyece tespit edilecek diğer belgeler,

            14- İş bu idari şartname 14 maddeden ibarettir.   

                                                                                                                                İLAN OLUNUR
 

Basın No:ILN01888774
AKÇAKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE SURETİYLE SATIŞI YAPILACAK OLAN AKÇAKALE