KARAKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI


Madde 1- İlçemiz sınırları dâhilinde Doğukent Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Karaköprü Belediyesine ait aşağıya çıkarılmış taşınmazların satışı; Karaköprü Belediye Meclisinin 07.11.2022 tarih ve 214 sayılı kararı ile Karaköprü Belediye Encümenine yetki verilmiş olup, Karaköprü Belediye Encümeninin 28.09.2023 tarih ve 308 sayılı kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Belediye Hizmet binasında bulunan Encümen Toplantı salonunda 26.10.2023 Perşembe Günü saat 09:50’da Encümen huzurunda satışı yapılacaktır.

Satışı yapılacak taşınmaz:

S.
No
İli
İlçesi
 
MahalleAda
No
ParselYüzölçümü
CinsiBeher m²
Fiyatı
Toplam BedelGeçici Teminat Miktarı (%3)
1Şanlıurfa
Karaköprü
Doğukent1781141055,93 m²Arsa12.000,00-TL12.671.160,00-TL380.134,80-TL

Madde 2- Geçici teminat tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Nispeti %3 (yüzde üç) tutarı tabloda belirtilen şekildedir. Kesin teminatı ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti %6 (yüzde altı) dır.

  Madde 3- İhale ile ilgili Şartname Karaköprü Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale şartnamesinin satış bedeli 100-TL (Yüz Türk Lirası)’dir.

Madde 4- Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar 26.10.2023 tarihinde Perşembe Günü saat 09:50’da Karaköprü Belediyesi Hizmet Binası toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

İHALE TARİH VE SAATLERİ

S.
No
İli
İlçesi
 
MahalleAda
No
Par-selYüzölçümü
CinsiBeher m²
fiyatı
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1Şanlıurfa
Karaköprü
Doğukent1781141055,93 m²Arsa12.000,00-TL26.10.2023Saat 0950


Madde 5- İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Madde 6- İhale; umuma açık olup, özel, tüzel, kurum, kuruluş ve şahıslar ile yapı kooperatifleri girebilirler.

A) İstekli gerçek kişi ise;
  a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,
c) Noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
f) İhale Şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,             
g) Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dâhili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
ğ) SGK, Maliye ve Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
h) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair belge,

B) İstekli tüzel kişi ise bu belgelere ek olarak;
  a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde   bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı    olduğuna dair belge,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,

c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini sunmaları gerekmektedir

Madde 8-  İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, en geç; 25.10.2023 Çarşamba günü saat 16:00’ya kadar yukarıda istenen belgeler ile birlikte Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
 

Basın No:ILN01904406
KARAKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN