T.C. ŞANLIURFA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2022/760 Esas 20/10/2023
Konu : İlanın yapılması hususu hk
ADALET BAKANLIĞINDAN
"Şanlıurfa Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/760 E sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından,4473 Sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap Veya Heyelan sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere, dair kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği " şekilinde ilan olunur.

Basın No:ILN01915907
T.C. ŞANLIURFA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ