İLANT.C. ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/455
KARAR NO : 2023/682
Davalı : 1- HÜSAMEDDİN AMMURE
Davacı : 2- MERYEM HALİL
Davacı MERYEM HALİL tarafından aleyhinize açılan Boşanma Çekişmeli davasının yapılan yargılamasında;
HÜKÜM; Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Açılan davanın REDDİNE,
2-Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 26/09/2023
D.Cı Vekilinin02/10/2023 tarihli istinaf dilekçesinde
TALEP KONUSU: Davacı vekilinin Mahkememizin26/09/2023 tarihli 2022/455 e. 2023/682 karar sayılı kararımızıistinaf nedenleri; Açıklamalar:

  1. Yerel mahkemenin vermiş olduğu karar yasaya, usüle, hakkaniyete ve mevzuata aykırıdır. Şöyleki;
  2. Yerel mahkeme ''..Davacı vekiline 23/05/2023 tarihli ön inceleme duruşmasında delillerini bildirmek üzere usulüne uygun şekilde süre verilmiş olup, davacı tarafça iddialarını somutlaştıracak bir delil ibraz edilmemiş ve tanık bildirmemiştir. Bu sebeple davacı kadının davalı kocaya yönelik iddialarının ispatlanmadığından ispatlanamayan davanın reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur...'' Gerekçesiyle red kararı verilmiştir.
  3. Ancak verilen bu karar usulsüzdür.Boşanma kamu düzenine ilişkinidri taraflar her zaman tanık dinletebilecektir.
  4. Kaldıki; tanık dışında müvekkilimin eşinin korku ve tehdidinden dolayı kadınma sığınma evindedir. Bu bile ispat için yeterli bir olgudur.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıkladığımız ve izah ettiğimiz nedenlerle; istinaf talebimizin kabulü ile;

  1. Mahkemeninboşanmahakkında vermiş olduğured kararının kaldırılmasına,

2) Açmış olduğumuz davamız hakkında taleplerimiz doğrultusunda kabulüne, Karar verilmesine vekaleten arz ve talep ederim. Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/01/2024 D.CI VEKİLİ
AV. MEHMET ÖMER SÜZEN

T.C. ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİ Esas No : 2022/455 Esas

TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C.ŞANLIURFA2. AİLE MAHKEMESİ
ARA KARAR
ESAS NO : 2022/455 Esas
HAKİM : Tuğba TÜRK 171478
KATİP : İbrahim KOÇAK 251356
ADLİ YARDIM TALEBİNDE
BULUNAN-DAVACI : MERYEM HALİL - 99575677892
Dikili Mah. Dicle Sk. No:49Suruç/ ŞANLIURFA
VEKİLİ : Av. MEHMET ÖMER SÜZEN - [16390-93838-43603] UETS
KARAR TARİHİ : 06/09/2022
Davacıvekili tarafından verilen adli yardım talepli 06/09/2022 tarihli dilekçe ve eki belgeler incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacıvekilinin davadilekçesindeHMK 334 maddesigereğinceadli yardım başvurusundabulunmuş olupdilekçeekinde bulunanbelgelerden müvekkilinin/davacının kendisi ve ailesiningeçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin gereken yargılama giderlerinin kısmen vetamamenödemegücündenyoksun olduğuanlaşılmakla HMK 337 maddesigereğinceadli yardım talebinin kabulüile yargılama giderlerinin ileride haksız çıkan taraftan alınmak üzeresuç üstüödeneğinden karşılanmasınakarar verildi.
HÜKÜM:
1-Davacının adli yardım talebinin HMK 337maddesigereğinceKABULÜNE,
2-Davacının ödemesi gereken harç ve masrafların devlet ödeneğinden karşılanmasına,
3-Yargılamasonunda devlet tarafından harcanması yapılan tüm harç ve masrafların HMK339maddesigereğincehaksız çıkan taraftan tahsiline,Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi.

Basın No:ILN01978465
İLANT.C. ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN