TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet oluşturması nedeni ile el konularak mülkiyeti kamuya geçirilen, Land Rover marka ve SALLDHMC8BA307594 şase nolu kamyonet (arazi taşıtı), ŞANLIURFA İl Şube Müdürlüğünce 04.04.2024 tarihine isabet eden Perşembe günü saat 10:00’ da yapılacak ihale ile satışı gerçekleştirilecektir.

1) Bahse konu İhale 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35 (a) maddesi hükmüne göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. Tekliflerin düşük kalması durumunda Pazarlık Usulü ile devam edilecek olup, istekliler tarafından teklifler en son 04/04/2024 tarihi Perşembe günü saat 11:00’ a kadar Komisyon Başkanlığımıza teslim edilecektir.
2) İhale 04/04/2024 tarihi saat 10:00’da Kurum Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir. İhalede verilen teklifler Komisyonca uygun görülmez ise, aynı gün en yüksek üç teklifi veren istekliler ile artırmaya gidilecektir.
3) Muhammen Bedeli KDV Hariç 366.666,67 TL olup, ihaleye katılmak isteyenler bu bedelin altında teklif veremezler. Muhammen bedelin altındaki teklifler ret edilecektir.
4) İhaleye katılacak olan istekli, T.C. Şanlıurfa Ziraat Bankası Merkez Şube nezdindeki TR26 0001 0002 5357 3638 1750 01 nolu hesaba en az 11.000,00 TL (onbirbin türk lirası) geçici teminat yatırmalıdır.
5) İstekliler İhale gününden önce satışı yapılacak ürünü yerinde görmek zorundadır.
6) İstekliler İdari ve Teknik Şartnameyi mesai saatleri içinde İl Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığından ücretsiz alabilirler.
7) Yukarıda belirtilen ihaleye konu işe ait her türlü masraf, resmi vergi ve harç istekliye aittir.
8) Araç 2. el olup, bütün tamir bakım masrafları alıcıya aittir. Ayrıca aracın Emniyet Müdürlüğünce trafik kaydı silindiği için (Plaka çıkarma, yeniden ruhsatlandırma, muayenesi, vergiler vb.) işlemler alıcıya aittir.
9) Şube Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna tabi olup, Şube Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediği zaman yapmakta, en uygun bedeli tespit etmekte ve ihaleden sonra ürünü verip vermemekte serbesttir.
10) İhalenin kesinleşmesini müteakip aracın satış yerinden nakliyesi ve diğer masraflar alıcıya aittir.
11) İhale konusu ürünün bedeli alıcı tarafından peşin olarak yatırılacaktır.
12) Bahse konu ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda yer alan belgeleri İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur:

  1. Teklif Mektubu,
  2. Her Sayfası İmzalanmış Şartname,
  3. Geçici Teminat yatırıldığına dair belge,
  4. Müşterinin Tüzel Kişi olması halinde yetki belgesi ile noter tasdikli imza sirküsü,
  5. Vergi numarası,
  6. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  7. Tebligat adresi.
Adres  :Tarım ve Orman Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa İl Şube Müdürlüğü Doğukent Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:1 KARAKÖPRÜ/ŞANLIURFATel: 0414 313 5539- 0414 313 5164   Fax: 0414 3126926
Basın No:ILN02004579
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ