AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

 

CEYLANPINAR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/568289

 

1-İdarenin
a) Adı:CEYLANPINAR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Bahçelievler Mah. Şehit Polis Memuru Okan Acar Cad. NO:14 Ceylanpınar Belediyesi 63570 CEYLANPINAR/ŞANLIURFA
c) Telefon ve faks numarası:4144714005 - 4144714372
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:200,000 (İKİYÜZBİN) LİTRE MOTORİN (DİĞER), 5.000 (BEŞBİN) LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN, 4 KALEM MADENİ YAĞ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Ceylanpınar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü MOTORİN: Sözleşmenin imzalandığı tarihten 31 Aralık 2024 tarihine kadar idarenin belirleyeceği tarihlerde Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yakıt deposuna peyderpey teslim edilecektir. KURŞUNSUZ BENZİN: Sözleşmenin imzalandığı tarihten 31 Aralık 2024 tarihine kadar fiş karşılığında teslim edilecektir. ( Sözleşme imzalanan yüklenici firmanın İlçe Merkezinde Akaryakıt İstasyonu bulunması halinde bu istasyondan, bulunmaması halinde ilçe sınırları içinde anlaşma yapacağı bir Akaryakıt istasyonundan fiş karşılığında alınacaktır. Bu fişler seri numaralı, karbonlu dip koçanlı iki nüsha halinde düzenlenecektir. Fişlerin üzerinde tarih, alınan ürün ve miktarı, teslim eden, teslim alan ve araç plakaları belirtilecektir.) MADENİ YAĞ: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren en geç 20 gün içerisinde Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra işe başlanacak ve 31.12.2024 tarihinde son bulacaktır.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalandığı tarih işe başlama tarihi olacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:27.05.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):CEYLANPINAR BELEDİYESİ İHALE BİRİMİ ODASI (3. KAT)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge Adıİhale/Kısım/KısımlarAçıklamaOrtak Girişimlerde
Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi1.Kısım Akaryakıtİhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için Petrol Piyasası Kanununa göre gerçek ve/veya tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından izin verildiğini gösterir ihale tarihinde geçerli Bayilik Lisansı ve / veya Dağıtıcı Lisansı BelgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı1.Kısım Akaryakıtİşyerinin bağlı olduğu belediyeden alınan işyeri açma ve çalışma ruhsatıTek ortağın sunması yeterlidir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

Basın No:ILN02025947
AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR