HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALE İLANI

 
SIRA NO 
İLİİLÇESİMAHALLECİNSİYÜZÖLÇÜMÜ (m2)Nevi (Faaliyet Alanı)1 YILLIK TAHMİNİ KİRALAMA BEDELİ (TL)DEPOZİTO BEDELİ   
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)İHALE TARİHİ İHALE SAATİ  
1ŞanlıurfaHalfetiKaraotlak Mah.Fabrika2.500,00Tekstil Fabrikası300.000,00100.000,0018.000,0010.06.202414:00
             1- Yukarıda özellikleri yazılı olan 1 (Bir) adet taşınmaz malın kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle hizalarında gösterilen gün ve saatte Halfeti Belediyesi Toplantı salonunda teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
             2- İhalelere ilişkin şartname mesai saatleri içinde Halfeti Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
             3- İhaleye katılacakların;       
                 a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,       
                 b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,      
                 c) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri,    
                 ç) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
           4- Yapılan kira ihalesi sonrası 10 (On) yıllık kira sözleşmesi yapılacaktır.
           5- Kiralaması yapılacak taşınırın, depozito bedeli 100.000,00 TL sözleşme öncesi tahsil edilecektir.    
           6- Kiralama yapılan fabrika faaliyet amacında kullanılacaktır.    
           7- Halfeti Belediye Başkanlığı ve Kiralama yapacak olan kişi/kişiler veya tüzel kişiler arasında her yıl sözleşme imzalanacak olup içinde bulunulan yılın kira bedeli üzerinden  Yıllık kira artış oranı yönetim tarafından belirlenecektir.
           8- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)
           9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
        İLAN OLUNUR 
Basın No:ILN02038948
HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALE İLANI