HER GÜN OKUNACAK DUALAR

 

Muhterem Kardeşlerim…

Okunacak dua çoktur. Hadis-i şeriflerde bildirilen dualardan bazıları şöyledir:

“Namazdan sonra, dua ederken ‘Allahümme ecirnî minennâr ve edhılnil Cennete’ demezse melekler, ‘Yazık şuna, Cehennemden korunmasını istemekten âciz kaldı,’ Cennet de, ‘Yazık şuna Cenneti istemekten âciz oldu’ der.” [Taberânî]

“Sabah akşam 7 defa “Allahümme ecirnî minennâr” diyen Cehennemden kurtulur.” [Ebu Davud]

(Bu duayı yukarıdaki ile birlikte sabah akşam yedişer defa okumalı.)

“Sabah akşam, 3 defa, “Bismillahillezî lâ yedurru ma’asmihîşey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves semî’ul alîm” okuyan, büyücü ve zâlimden emin olur.” [İbni Mâce]

“Sabah 3 defa, “Eûzübillahis-semî’il alîmi mineşşeytânirracîm” diyerek Haşr sûresinin son üç âyetini okuyana, 70 bin melek, akşama kadar dua eder. O gün ölürse şehit olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur.” [Tirmizî]

“Sabah namazından sonra 11 İhlas okuyana, Cennette bir köşk verilir.” [Harâitî]

“Üç şey kendisinde bulunan kimse, Cennete dilediği kapıdan girecektir: Kul hakkını ödeyen, her namazdan sonra 11 defa İhlas sûresini okuyan, katilini affederek ölen.” [Berika]

“Sabah namazından sonra on defa, "La ilahe illallahü vahdehü la-şerike leh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümit ve hüve ala külli şeyin kadir" okuyan, akşama kadar her çeşit zarardan korunur, hiçbir günah ona zarar vermez.” [Nesâî]

“-Günah zarar vermez- demek, günah işlemez veya işlediği günaha tevbe eder, o günah ona zarar vermemiş olur demektir.)

“[Yukarıdaki tesbihi] Akşam namazından sonra okuyan, sabaha kadar şeytandan korunur. On sevaba kavuşur, on günahı affolur ve on köle azat etmiş gibi sevap verilir.” [Tirmizî]

“Her gün sabah namazından sonra üç defa ‘Sübhanallah-il azim ve bihamdihi’ diyen körlük, cüzzam ve felçten korunur.” [İ. Ahmed]

“Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil-azîm” tesbihini sabah akşam yüz kere okuyanın günahları affolur, dertlerden kurtulur ve bir daha günah işlemekten muhafaza olunur. (İslam Ahlakı)

“Şirkten korunmak için “Allahümme innî eûzübike min en-üşrikebike şey-en ve ene a’lemü ve estağfiruke li-mâ lâ a’lemü inneke ente allâmül guyûb” okuyun!” [İ. Ahmed]

“Sabah akşam 7 defa, “Hasbiyallahü lâ ilahe illâ hü, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm” okuyanın, dünya ve âhiret işine Allahü Teâlâ kâfi gelir.” [Beyhekî]

“-Allahümme mâ esbahabî min ni’metin ev bi ehadin min halkıke, fe minke vahdeke lâ şerîke leke, felekel hamdü ve lekeş-şükr- duasını, gündüz okuyan o günün, akşam okuyan o gecenin şükrünü ifa etmiş olur.” [M. Rabbani 3/17]

(Akşam esbaha yerine emsâ denir.)

“Bir kimse, sabah akşam yüz defa ‘Sübhânallahi vebi hamdihi’ derse, o gün ve o gece, hiç kimse onun kadar sevab kazanamaz.” [Deylemi]

“Evden çıkarken ‘Bismillahi, tevekkeltü alellah, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh’ diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır.” [Tirmizî]

“-Lâ havle...- okumak, doksandokuz derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır.” [Ebu Nuaym]

[İmam-ı Rabbani hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” okurdu. Okumaya başlarken ve okuyunca yüzer defa Salevat getirirdi. (Tefsir-i Mazheri)]

“Her gün yüz defa salevat getiren, münafıklıktan ve Cehennem ateşinden uzaklaşır ve Kıyamette şehitlerle beraber olur.” [Taberânî]

“Günde 25 defa “Allahümme bârik lî fil mevt ve fî mâ ba’del-mevt” okuyan şehit olur.” [Redd-ül muhtar]

“Gece Âmenerrasulü’yü okuyana, o her şey için yeterlidir. Bu iki âyeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibadetle geçirmiş sevabı verilir.” [Şir’a]

“Yatarken Mülk [Tebareke] sûresini okumadan yatma! Çünkü ölürsen kabirde yoldaş olur.” [Ey Oğul İlmihâli]

“Tebârekeyi okumadan yatma! Kabir azabını def eder. Her gece Tebâreke okuyan, Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevaba kavuşur.” [Ey Oğul İlmihâli]

“Mülk sûresi, okuyana affedilinceye kadar şefaat eder.” [İ. Ahmed]

“Geceleyin Yasin-i Şerif okuyan, affedilmiş olarak sabaha çıkar.” [Buhârî]

“Her gece Yasin-i Şerif okumaya devam eden şehit olarak ölür.” [Taberânî]

“Cuma gecesi Yasin sûresini okuyanın günahları affedilir.” [İsfehânî]

 

Her gece yatarken yüz defa, “Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber” okuyan kimse, kendini hesaba çekerek günahlarını affettirmiş olur.

“Sabah akşam İhlas ve Muavvizeteyn’i üçer defa oku! Bütün bela, âfet, sıkıntı ve istenmeyen kötü şeyleri giderir.” [Tirmizî]

“Eve girerken İhlâs sûresini okuyan, yoksulluk görmez.” [T. Kurtubî]

“Evden çıkarken Âyet-el kürsi okuyana melekler, eve gelene kadar dua eder.” [Ey Oğul İlmihâli]

“Lâ havle velâ kuvvete illâ billah okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır.” [Ebu Nuaym]

[İmam-ı Rabbânî hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” okurdu. Okumaya başlarken ve okuyunca yüzer defa salevat getirirdi. (Tefsir-i Mazherî)]

 

“Sıkıntılı veya borçlu olan kimse, bin kere ‘Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm’ derse, Allahü Teâlâ işini kolaylaştırır.” [Şir’a]

(Bunu her gün yüz defa okuyan da fakirliğe düşmez. Elindeki nimetler de devam eder.)

“İstiğfara devam eden kimse, her sıkıntıdan kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır.” [İbni Mâce]

(İstiğfar olarak “Estagfirullah el-azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh” okumalıdır.)

 

Sabah akşam okunması gereken istigfar:

“Allahümme ente rabbî âilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mestetatü eûzü bike min şerri mâ sanatü ebûü leke bi-ni’metike aleyye ve ebûü bizenbî fağfirlî zünûbî feinnehû lâ yağfirüzzünûbe illâ ente. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.”

[Bunu sabah okuyan, akşama kadar, akşam okuyan, sabaha kadar ölürse, şehit olur.]

 

“Günde yüz kere “La ilahe illallah” diyenin, Kıyamette yüzü ay gibi parlar.”[Taberânî]

“Bir yere gelen, ‘Euzü bikelimâtillahit tammâti min şerri mahaleka’ okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiçbir şey zarar veremez. ” [Müslim]

 

Sabah akşam üç defa “Euzübillahis-semiil âlimi mineş şeytânir racim” diyerek Haşr sûresinin son üç âyetini okuyana yetmiş bin melek dua eder, ölünce de şehit olur.

 

Küfre düşenin bütün ibadetleri yok olur. Onun için küfre düşüren söz ve işleri iyi öğrenmelidir! Şirke düşmekten korunmak için de sabah akşam, “Allahümme innî euzü bike min en üşrike bike şey’en ve ene â’lemü ve estağfirüke lima la â’lemü inneke, ente allamül guyub) duasını okumalıdır!

 

Günde yüz defa “Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammed” okuyan Cehennemden kurtulur ve şehitlerle beraber olur.

 

Dinde sebat ve son nefeste imanla ölmek için şu duayı her zaman okumalı:

“Allahümme, ya mukallibel kulüb, sebbit kalbî, alâdinik”

“Ya hayyü ya kayyum ya zel celal-i vel ikram. Allahümme innî eselüke en tuhyiye kalbî binuri ma’rifetike ebeden ya Allah, ya Allah, ya Allah celle celalüh” duasını namazdan sonra, dua ederken okuyan imanla ruhunu teslim eder. (Ey Oğul İlmihâli)

 

Sabah okunacak dualar, gece yarısından sonra okunabilir. Akşam duaları ise, öğle vaktinden itibaren okunabilir. Gece okunması unutulan dualar, eğer öğleye kadar okunursa, yine vaktinde okunmuş gibi sevab alınır.

Bir Hadis-i Şerif:

“Her gece okuduğu dua ve zikirleri ihmal edip okumadan yatan kimse, ertesi günü öğleye kadar okursa, aynı sevaba kavuşur.” [Müslim]

 

Yatarken okunacak dualar

 

Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretleri buyurdu ki:

Yatağına abdestli olarak, Euzü Besmele okuyarak gir! Sağ yan üzerine kıbleye karşı yat! Sağ avucunu sağ yanağın altına döşe! Euzü Besmele ile bir Âyet-el-kürsi oku! Sonra Besmele ile, üç İhlâs, bir Fatiha, birer defa da Felak ve Nas sûrelerini oku! Sonra üç defa “Estagfirullahel’azîmellezî lâ ilâhe illâ hü” oku! Üçüncüsüne “el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh” ilave et! Sonra on kere “Tevekkeltü alellah ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” oku! Onuncusuna “hilaliyyil azîm ellezî lâ ilâhe illâ hü” ilave et! Sonra, “Allahümmağfirlî veli valideyye ve lil-mü’minîne vel-mü’minât”, bir kere “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed”, bir kere “Allahümme Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhıreti haseneten ve kınâ azâben nâr bi-rahmetike yâ Erhamerrâhimîn”, üç veya on veya kırk yahut yetmiş kere “Estagfirullahel’azîm” ve bir Kelime-i Tevhid yani “Lâ ilahe illallâh Muhammedün Resûlullah” oku! (İslam Ahlâkı)

 

Hadis-i Şeriflerde buyuruluyor ki:

“Yatağa girince 3 defa “Estagfirullah el-azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyan kimsenin günahları, deniz köpükleri kadar pek çok olsa da, affolur.” [Tirmizî]

“Yatarken Fâtiha ve İhlas’ı okuyan, ölüm hariç, her şerden emin olur.” [Bezzar]

"Yatarken Kâfirun sûresini okuyan şirkten beri olur.” [Tirmizî]

 

Allahu Teâlâ cümlemizi Kendisine layık Kul, Habibine layık Ümmet eylesin. (Amin)

 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Müslüm ABACIOĞLU - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gazete İpekyol Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete İpekyol hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Gazete İpekyol editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete İpekyol değil haberi geçen ajanstır.